Aktuelno

2024.


PLAN RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2025. GODINU

FORMAT I UPUTSTVO ZA IZRADU RODNE ANALIZE RASHODA BUDžETSKOG KORISNIKA U POSTUPKU PRIMENE ROB-a NAKON REALIZACIJE (ex-post)


PLAN MERA ZA OSTVARIVANjE I UNAPREĐENjE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ZA 2024. GODINU


GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDžET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU


2023.


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENjE BUDžETA


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU (TREĆI REBALANS)

OBRAZLOŽENjE REBALANSA BUDžETA


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU


OBRAZLOŽENjE RAZLOGA ZBOG KOJIH SE NE SPROVODI JAVNA RASPRAVA U TOKU IZRADE NACRTA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU (TREĆI REBALANS)


REVIDIRANO UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

PRILOZI


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU (DRUGI REBALANS)

OBRAZLOŽENjE DRUGOG REBALANSA BUDžETA


PREDLOG AMANDMANA I -V NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


MODEL-PLAN PRIMENE ROB-A U POSTUPKU PLANIRANjA BUDžETA


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

PRILOZI


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU – JUL


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENjE REBALANSA BUDžETA


PREDLOG AMANDMANA VI  DO XI NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


Sedmi izveštaj o napretku u uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u sistem planiranja javnih finansija u Republici Srbiji u 2021. godini (budžet za 2022. godinu)


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


PLAN RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU


PLAN MERA ZA OSTVARIVANjE I UNAPREĐENjE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ZA 2023. GODINU


GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDžET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


ODLUKA O USVAJANjU PLANA UPRAVLjANjA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE

PLAN UPRAVLjANjA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE


2022.


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENjE RAZLOGA ZBOG KOJIH SE NE SPROVODI JAVNA RASPRAVA U TOKU IZRADE NACRTA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


REVIDIRANO UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2023. GODINU

TABELA TRANSFERA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU

PROGRAMSKA STRUKTURA PREDLOGA BUDžETA RS ZA 2023. GODINU

Prilog 1 – PREGLED BROJA ZAPOSLENIH I SREDSTAVA ZA PLATE ZA 2023. GODINU (USKLAĐENA SA IZMENAMA PROPISA)


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Prilozi


PLAN POSTUPNOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


PRIPREMA PLANA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA ZA 2023. GODINU

PREGLED PROGRAMA, PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA SA DEFINISANOM RODNOM KOMPONENTOM

Šesti izveštaj o napretku u uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u sistem planiranja javnih finansija u Republici Srbiji y 2020. godini


PLAN MERA ZA OSTVARIVANjE I UNAPREĐENjE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ZA 2022. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET ZA 2022. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


2021.

PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


OBRAZLOŽENjE RAZLOGA ZBOG KOJIH SE NE SPROVODI JAVNA RASPRAVA U TOKU IZRADE NACRTA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Prijava – Obrazac PK

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

VODIČ ZA UČESNIKE JAVNOG KONKURSA


Javni poziv za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda Autonomne pokrajine Vojvodine


INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR – DECEMBAR 2020. GODINE


GRAĐANSKI BUDžET ZA 2021. GODINU


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


2020.


OBRAZLOŽENjE RAZLOGA ZBOG KOJIH SE NE SPROVODI JAVNA RASPRAVA U TOKU IZRADE NACRTA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


ČETVRTE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


TREĆE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilog 4 – Transferi iz budžeta Republike Srbije

Prilog 5 – Programska struktura predloga Zakona o budžetu Republike Srbije


DRUGE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU IZRADE NARATIVNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilozi


INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSK ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR – MART 2020. GODINE

INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSK ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU U PERIODU JANUAR – DECEMBAR 2019. GODINE


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


Obaveštenje o ishodu javnog poziva za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda AP Vojvodine

ODLUKA O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


Javni poziv za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda Autonomne pokrajine Vojvodine

 

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET ZA 2020. GODINU


2019.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


2. PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020 godinu

Prilozi 2020


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


Obaveštenje o ishodu javnog poziva za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda AP Vojvodine


GRAĐANSKI BUDžET


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2019. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Prijava – Obrazac PK


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2019. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije


Javni poziv za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda Autonomne pokrajine Vojvodine

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

Prilozi


2018.


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


ČETVRTE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

TREĆE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Prilozi

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa

Uputstvo za izradu programskog budžeta

Prilog 1

Prilog 2


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU – REBALANS II


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


Instrukcija za predlaganje kapitalnih projekata radi pripreme plana javnih investicija AP Vojvodine za period 2019 – 2021. godine
Prilog 1 – Obrazac KI
Prilog 2 – Obrazac KR
Prilog 3 – Obrazac KF


GRAĐANSKI BUDžET

2017.


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


Izmene i dopune Uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Budžet 2018 – Prilog 1
Budžet 2018 – Prilog 2 Budžet 2018 – Prilog 3
Budžet 2018 – Prilog 4 Budžet 2018 – Prilog 5

Rešenje o licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije


Drugi javni konkurs u 2017.godini za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Obrazac prijave na javni konkurs

Uputstvo za popunjavanje prijave na Javni konkurs


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


Uputstvo za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Budžet 2018 – Prilog 1
Budžet 2018 – Prilog 2


Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Autonomne pokrajine Vojvodine

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2016. godinu

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2016. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2016. godinu

Prezentacija Odluke o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za izmenu periodičnog plana potrošnje i odobrenog obima rashoda i izdataka (kvote) za određeni period

Obrazac IPP

2016.

Uputstvo o metodologiji i dinamici izrade finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Prilozi

GRAĐANSKI BUDžET – Vodič kroz budžet AP Vojvodine za 2017. godinu

Javni poziv za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za refinansiranje dela javnog duga Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Druga izmena i dopuna uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Budžet 2017 – Prilog 5 – TRANSFERI IZ BUDžETA RS

Izmene i dopune uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Obaveštenje o primeni članova 9, 103. i 207. Zakona o opštem upravnom postupku

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu – NOVEMBAR

Treća izmena uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Budžet 2017 – Prilog 1
Budžet 2017 – Prilog 2
Budžet 2017 – Prilog 3
Budžet 2017 – Prilog 4

Druga izmena uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Izmena uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBRA: LICENCA ZA SQL MANAGER IBEXPERT DEVELOPER STUDIO EDITION (JNMV broj: 102-404-191/2016-02 od 20.10.2016. godine)

  1. POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA
  3. ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Uputstvo za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Budžet 2017 – Prilog 1
Budžet 2017 – Prilog 2
Budžet 2017 – Prilog 3
Kriterijumi za procenu doprinosa ROB ciljeva RR i klasifikaciju programa u odnosu na pitanja rodne ravnopravnosti

Ciljevi Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2016-2020
Ključ za tumačenje rezultata samoprocene budžetskih korisnika na osnovu Kriterijuma za procenu doprinosa ROB ciljeva RR i klasifikaciju programa u odnosu na pitanja rodne ravnopravnosti

Uputstvo o metodologiji i dinamici izrade finansijskog plana direktnih korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu usklađenog sa aproprijacijama odobrenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, uključujući i promene u aproprijacijama odobrene od 01. avgusta do 30. septembra 2016. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

Rešenje o licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja