Arhiva – Budžet APV

2017.


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


Izmene i dopune Uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Budžet 2018 – Prilog 1
Budžet 2018 – Prilog 2 Budžet 2018 – Prilog 3
Budžet 2018 – Prilog 4 Budžet 2018 – Prilog 5


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


Uputstvo za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Budžet 2018 – Prilog 1
Budžet 2018 – Prilog 2


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


ČETVRTE IZMENE I DOPUNE SMERNICA ZA PRIPREMU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


TREĆE IZMENE I DOPUNE SMERNICA ZA PRIPREMU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


DRUGE IZMENE I DOPUNE SMERNICA ZA PRIPREMU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


IZMENE I DOPUNE SMERNICA ZA PRIPREMU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


SMERNICE ZA PRIPREMU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
Rebalans 2017 – Prilog 1
Rebalans 2017 – Prilog 2
Rebalans 2017 – Prilog 3
Rebalans 2017 – Prilog 4


Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za izmenu periodičnog plana potrošnje i odobrenog obima rashoda i izdataka (kvote) za određeni period

Obrazac IPP

2016.


Uputstvo o metodologiji i dinamici izrade finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Prilozi


GRAĐANSKI BUDžET – Vodič kroz budžet AP Vojvodine za 2017. godinu


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu


Druga izmena i dopuna uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Budžet 2017 – Prilog 5 – TRANSFERI IZ BUDžETA RS


Izmene i dopune uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu


Treća izmena uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Budžet 2017 – Prilog 1
Budžet 2017 – Prilog 2
Budžet 2017 – Prilog 3
Budžet 2017 – Prilog 4


Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu – NOVEMBAR


Druga izmena uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu


Izmena uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu


Uputstvo za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Budžet 2017 – Prilog 1
Budžet 2017 – Prilog 2
Budžet 2017 – Prilog 3
Kriterijumi za procenu doprinosa ROB cilјeva RR i klasifikaciju programa u odnosu na pitanja rodne ravnopravnosti

Cilјevi Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2016-2020
Klјuč za tumačenje rezultata samoprocene budžetskih korisnika na osnovu Kriterijuma za procenu doprinosa ROB cilјeva RR i klasifikaciju programa u odnosu na pitanja rodne ravnopravnosti


Uputstvo o metodologiji i dinamici izrade finansijskog plana direktnih korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu usklađenog sa aproprijacijama odobrenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, uklјučujući i promene u aproprijacijama odobrene od 01. avgusta do 30. septembra 2016. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

PROGRAMSKI BUDžET

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA IZMENU PERIODIČNOG PLANA IZVRŠENјA I ODOBRENOG OBIMA RASHODA I IZDATAKA (KVOTE) ZA ODREĐENI PERIOD

Obrazac IPP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Prilog 5 – Transferi

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

ISPRAVLjEN Budžet 2016 – Prilog 1

Napomena – U Tabeli Prilog 1 Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u polјu Naziv jedinice lokalne vlasti uneti naziv Direktnog budžetskog korisnika (obzirom da su tabele kreirane od strane Ministarstva finansija i da je navedeno polјe zaklјučano) i pre dostave tabele overiti potpisom i pečatom

Budžet 2016 – Prilog 2

Budžet 2016 – Prilog 3

Budžet 2016 – Prilog 4

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA DIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU

2015.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU – OKTOBAR
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU – JUN
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU

2014.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU – OKTOBAR
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU – JUN
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU

2013.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU

2012.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU

2011.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AP VOJVODINE ZA 2011. GODINU

2010.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2010. GODINU
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AP VOJVODINE ZA 2010. GODINU

2009.
DOPUNA ODLUKE O BUDžETU AP VOJVODINE ZA 2009. GODINU
ODLUKA O REBALANSU BUDžETA APV ZA 2009. GODINU
ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANјU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – MART 2009.
ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANјU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – MART 2009.

2008.
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU
ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU
ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANјU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR-MART 2008. GODINE

2007.
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU
ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU

2006.
ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANјU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR-MART 2007. GODINE
ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU (MAJ)
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU (SEPTEMBAR)