Сектор за буџет и анализe

У оквиру Сектора за буџет и анализe обављају се нормативно – правни, финансијско – материјални  и студијско аналитички послови на припреми одлуке и других аката којима се уређује покрајински буџет.  У поступку припреме буџета Сектор обавља послове израде упутстава, процедура и смерница за припрему буџета и финансијских планова буџетских корисника; обавља нормативне послове везане за дефинисање одредби битних за извршење буџета; врши студијско-аналитичке послове и анализе на основу којих, у складу са планираним и/или усвојеним политикама предлаже приходе и примања, односно висину  апропријација по корисницима и врстама расхода и издатака буџета АП Војводине; стара се о примени програмског модела и увођењу родно одговорног буџетирања и упознаје јавност са нацртом буџета пре упућивања у процедуру разматрања и утврђивања предлога. Након доношења буџета АП Војводине, обавештава директне кориснике буџетских средстава о одобреним апропријацијама. У поступку извршења буџета Сектор даје инструкције и препоруке  за припрему годишњег финансијског плана директних буџетских корисника. На основу планираних прихода и примања, утврђује динамику извршења расхода и издатака, односно обим планираних средстава  за извршење буџета директних буџетских корисника за одређени период по методологији и у роковима које утврди покрајински секретар за финансије. Контролише планове извршења буџета директних корисника за одређени период, врши евентуалне корекције. Сектор континуирано прати приходе и примања и расходе и издатке буџета АП Војводине и по потреби планира и у сарадњи са директним корисницима буџетских средстава припрема предлог обима и мера привремене обуставе извршења буџета и припрема ребаланс буџета. У оквиру Сектора обављају се послови припреме и израде предлога акта о привременом финансирању АП Војводине; предлога решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске  резерве; акта или предлога акта којим се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем врше промене у апропријацијама у току године. Даје мишљења на програме пословања јавних предузећа основаних од стране АП Војводине у делу који се односи на формирање цена производа и услуга и масе средстава за исплату зарада. У Сектору се обављају послови израде мишљења на амандмане на акта које доноси Скупштина АП Војводине када је обрађивач акта Секретаријат, а самостално или по потреби у сарадњи са другим секторима Секретаријата, односно другим покрајинским органима и на акте које припремају други овлашћени предлагачи, а у смислу израде мишљења на процену финансијских ефеката спровођења акта. Сектор припрема мишљења  на акта и у случајевима  када је потребно обезбедити став о примени прописа из области буџетског система и буџетске политике (као што су захтеви, молбе и сагласности у  поступку попуњавања слободних/упражњених радних места и друга радна и уговорна ангажовања запослених и сл.).  Сектор даје препоруке и обавља стручне консултације са директним корисницима буџетских средства по питањима буџета, организује и остварује стручну сарадњу са органима управе других нивоа власти, прати и проучава прописе из области финансија и по потреби покреће иницијативу за измену истих и у складу са потребама унапређења буџетског процеса организује стручне скупове или друге облике сарадње, самостално или у сарадњи са другим релевантним институцијама. У Сектору се обављају студијско аналитички, нормативно-правни и финансијско-материјални послови. Сектор самостално или по потреби у сарадњи са другим секторима Секретаријата израђује мишљења на нацрте и предлоге стратешких аката које доноси Покрајинска влада и Скупштина АП Војводине. У оквиру Сектора  сагледава се утицај промена пореске политике на остваривање јавних прихода; сагледава се остварење наплате јавних прихода – пореза, доприноса, такса, накнада и осталих јавних прихода остварених на територији АП Војводине и то по пореским облицима, по врстама, по припадности и по јединицама локалне самоуправе. У сектору се такође сагледава и остварење прихода и извршење расхода буџета јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине; сагледава се  остварење уступљених прихода буџета Покрајине;  врши се процена прихода од пореза на зараде и пореза на добит;  анализара се план и остварење прихода и расхода буџета Републике Србије. Сектор врши анализе и сачињава извештаје по специфичним питањима која се односе на област јавних прихода и макроекономских показатеља – јавног дуга, дефицита, БДП-а, запослености, зарада, подстицајних средстава и других макроекономских показатеља; по потреби анализира се  положај АП Војводине као региона, као и положај области унутар АП Војводине. Сектор покреће иницијативе за измену прописа у фискалној  области, укључујући и рад на изради текста нацрта аката.

У Сектору за буџет и анализе уже унутрашње јединице су:

  • Одељење за буџет и
  • Одсек за фискалне и макроекономске анализе.