Сектор за буџет и анализe

02.Зграда Покрајинске владе

У оквиру Сектора за буџет и анализe обављају се нормативно – правни, финансијско – материјални  и студијско аналитички послови  фискалних анализа и  припреме одлуке и других аката којима се уређује покрајински буџет. У поступку припреме буџета Сектор обавља послове израде обавештења директним корисницима средстава буџета АП Војводине о основним економским претпоставкама и смерницама за припрему буџета АП Војводине;  израде упутстава, процедура и смерница за припрему буџета и финансијских планова буџетских корисника; нормативне послове везане за дефинисање одредби битних за извршење буџета; студијско-аналитичке послове и анализе на основу којих, у складу са планираним и/или усвојеним политикама процењује и предлаже приходе и примања, односно висину  апропријација по корисницима и врстама расхода и издатака буџета АП Војводине; стара се о примени и унапређењу програмског модела буџета, води централни шифарник програма, програмских активности и пројекта и увођењу родно одговорног буџетирања и у сарадњи са институцијама надлежним за унапређење родне равноправности доноси план поступног увођења родно одговорног буџетирања за наредну годину до потпуне имплементације родне компоненте;  упознаје јавност са нацртом буџета пре упућивања у процедуру разматрања и утврђивања предлога; припрема предлог мишљења на амандмане поднете на предлог буџета и израђује грађански буџет. Након доношења буџета АП Војводине, обавештава директне кориснике буџетских средстава о одобреним апропријацијама. У поступку извршења буџета Сектор припрема инструкције, препоруке и методологију за припрему годишњег финансијског плана буџетских корисника. На основу планираних прихода и примања, предлаже динамику извршења расхода и издатака, односно обим планираних средстава за извршење буџета директних буџетских корисника за одређени период; контролише планове извршења буџета директних корисника за одређени период и по потреби, односно захтеву директних корисника буџетских средстава  одобрава  корекције. Сектор континуирано прати приходе и примања и расходе и издатке буџета АП Војводине и по потреби у сарадњи са директним корисницима буџетских средстава припрема предлог обима и мера привремене обуставе извршења буџета и припрема ребаланс буџета. У оквиру Сектора обављају се послови припреме и израде предлога акта о привременом финансирању АП Војводине; предлога решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; акта или предлога акта којим се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем врше промене у апропријацијама у току године, у смислу отварања, повећања или преусмеравања одобрених апропријација, предлога решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве под условима прописаним законом. У оквиру Сектора израђује се акт којим се даје сагласност корисницима буџетских средстава АП Војводине за преузимање обавеза по уговорима, који због природе расхода захтевају плаћање у више година, као и предлог акта којим се корисницима буџетских средстава даје сагласност за преузимање обавеза по основу уговора који се односе на капиталне издатке и који захтева плаћање у више година; даје мишљења на програме пословања јавних предузећа основаних од стране АП Војводине у делу који се односи на формирање цена производа и услуга, масе средстава за исплату зарада и расподеле добити. У сарадњи са Сектором за послове главне књиге трезора, припрема захтев за прекорачење прописаног нивоа фискалног дефицита за наредну буџетску годину, у склaду са законом. Сектор самостално или по потреби у сарадњи са другим секторима Секретаријата или другим покрајинским органима израђује мишљења на процену финансијских ефеката спровођења нацрта и предлога аката које доноси Покрајинска влада и Скупштина Аутономне покрајине Војводине, као и мишљења у случајевима када је потребно обезбедити став о примени прописа из области буџетског система и буџетске политике (као што су захтеви, молбе и сагласности у поступку попуњавања слободних/упражњених радних места и друга радна и уговорна ангажовања запослених и сл). Сектор даје препоруке и обавља стручне консултације са корисницима буџетских средства по питањима буџета, организује и остварује стручну сарадњу са органима управе других нивоа власти, прати и проучава прописе из области јавних финансија и по потреби покреће иницијативу за измену истих и у складу са потребама унапређења буџетског процеса организује стручне скупове или друге облике сарадње, самостално или у сарадњи са другим релевантним институцијама. Сектор сагледава и информише Покрајинску владу о остварењу наплате јавних прихода – пореза, доприноса, такса, накнада и осталих јавних прихода остварених на територији АП Војводине и то по пореским облицима, по врстама, по припадности и по јединицама локалне самоуправе, као и о остварењу прихода и извршењу расхода буџета јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. Сектор обавља и друге послове везане за  примену буџетског система и  буџетске политике.

              У Сектору за буџет и анализе уже унутрашње јединице су:

  1. Одељење за буџет и
  2. Група за фискалне и макроекономске анализе.