Sektor za budžet i analize

02.Зграда Покрајинске владе

U okviru Sektora za budžet i analize obavljaju se normativni, finansijsko – materijalni, stručno – operativni i administrativno – tehnički poslovi fiskalnih analiza i pripreme odluke i drugih akata kojima se uređuje budžet Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: budžet). U postupku pripreme budžeta Sektor obavlja poslove izrade obaveštenja direktnim korisnicima sredstava budžeta o osnovnim ekonomskim pretpostavkama i smernicama za pripremu budžeta. Sektor izrađuje uputstva, procedure i smernice za pripremu budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika i definiše odredbe bitne za izvršenje budžeta. U sektoru se obavljaju stručno – operativni poslovi na osnovu kojih, u skladu sa planiranim i/ili usvojenim politikama, Sektor procenjuje i predlaže prihode i primanja, odnosno visinu aproprijacija po korisnicima i vrstama rashoda i izdataka budžeta. Sektor se stara o primeni i unapređenju programskog modela budžeta, vodi centralni šifarnik programa, programskih aktivnosti i projekta, stara se o uvođenju rodno odgovornog budžetiranja i u saradnji sa institucijama nadležnim za unapređenje rodne ravnopravnosti donosi plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za narednu godinu do potpune implementacije. Sektor se stara o sprovođenju građanskog nadzora i kontrole procesa planiranja budžeta i upoznaje javnost sa nacrtom budžeta pre upućivanja u proceduru razmatranja i utvrđivanja predloga, a u okolnostima kada to nije moguće obaveštava javnost o razlozima zbog kojih se javna rasprava ne sprovodi. U okviru Sektora priprema se predlog mišljenja na amandmane podnete na predlog budžeta i izrađuje se građanski budžet. Sektor priprema instrukcije, preporuke i metodologiju za pripremu godišnjeg finansijskog plana budžetskih korisnika. Na osnovu planiranih prihoda i primanja, Sektor predlaže dinamiku izvršenja rashoda i izdataka, odnosno obim planiranih sredstava za izvršenje budžeta direktnih budžetskih korisnika za određeni period, kontroliše planove izvršenja budžeta direktnih korisnika za određeni period i po potrebi, odnosno zahtevu direktnih korisnika budžetskih sredstava, odobrava korekcije. Sektor kontinuirano prati prihode i primanja i rashode i izdatke budžeta i po potrebi u saradnji sa direktnim korisnicima budžetskih sredstava priprema predlog obima i mera privremene obustave izvršenja budžeta i priprema rebalans budžeta. U okviru Sektora obavljaju se poslovi pripreme i izrade predloga akta o privremenom finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina), predloga rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve, kao i akta kojim se u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem vrše promene u aproprijacijama u toku godine, u smislu otvaranja, povećanja ili preusmeravanja odobrenih aproprijacija i predloga rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu i raspoređivanju sredstava tekuće budžetske rezerve pod uslovima propisanim zakonom. U okviru Sektora izrađuje se akt kojim se daje saglasnost korisnicima sredstava budžeta za preuzimanje obaveza po ugovorima, koji zbog prirode rashoda zahtevaju plaćanje u više godina, kao i predlog akta kojim se korisnicima sredstava budžeta daje saglasnost za preuzimanje obaveza po osnovu ugovora koji se odnosi na kapitalne izdatke i koji zahteva plaćanje u više godina. U okviru Sektora izrađuju se mišljenja na programe poslovanja javnih preduzeća osnovanih od strane AP Vojvodine u delu koji se odnosi na formiranje cena proizvoda i usluga, mase sredstava za isplatu zarada i raspodele dobiti. U saradnji sa sektorom za poslove trezora, priprema zahtev za prekoračenje propisanog nivoa fiskalnog deficita za narednu budžetsku godinu, u skladu sa zakonom. Sektor samostalno ili po potrebi u saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata ili drugim pokrajinskim organima, odnosno institucijama drugih nivoa vlasti,  izrađuje mišljenja na procenu finansijskih efekata sprovođenja nacrta i predloga akata koje donosi Pokrajinska vlada i Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i mišljenja u slučajevima kada je potrebno obezbediti stav o primeni propisa iz oblasti budžetskog sistema i budžetske politike. Sektor daje preporuke i obavlja stručne konsultacije sa korisnicima budžetskih sredstva po pitanjima budžeta, organizuje i ostvaruje stručnu saradnju sa organima i organizacijama  drugih nivoa vlasti, obezbeđuje uslove za unapređivanje znanja i veština zaposlenih, prati i proučava propise iz oblasti javnih finansija i po potrebi pokreće inicijativu za izmenu istih. U skladu sa potrebama unapređenja budžetskog procesa Sektor organizuje stručne skupove ili druge oblike saradnje, samostalno ili u saradnji sa drugim relevantnim institucijama. Sektor sagledava i informiše Pokrajinsku vladu o nivou zarada ostvarenih na teritoriji AP Vojvodine, ostvarenju naplate javnih prihoda (poreza, doprinosa, taksa, naknada i ostalih javnih prihoda) ostvarenih na teritoriji AP Vojvodine i to po poreskim oblicima, po vrstama, po pripadnosti i po jedinicama lokalne samouprave. Sektor sarađuje sa nadležnim republičkim, pokrajinskim, regionalnim i lokalnim organima, organizacijama, ustanovama i institucijama  i obavlja i druge poslove vezane za primenu budžetskog sistema i budžetske politike.

                U Sektoru za budžet i analize uža unutrašnja jedinica je Odeljenje za budžet i analize.