Сектор за правне и економске послове

03. Зграда Покрајинске владе

У оквиру Сектора за правне и економске послове обављају се нормативни, стручно – оперативни, управно – правни, финансијско – материјални, послови управљања људским ресурсима, послови односа са јавношћу, административно – технички послови и послови управљања програмима и пројектима. У оквиру Сектора обављају се послови припреме и израде предлога и нацрта нормативних аката из делокруга рада Секретаријата. У Сектору се израђује кадровски план Секретаријата и акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Прате се и проучавају прописи из области из надлежности Сектора и по потреби покреће иницијатива за измену истих. У оквиру Сектора обављају се послови из области радних односа који подразумевају  израду аката о појединачним правима из радних односа запослених и радно ангажованих лица у Секретаријату, спровођење конкурса за попуњавање радних места у Секретаријату, послове образовања и рада стручних комисија и радних група које у оквиру делатности Секретаријата образује покрајински секретар и друго. Сектор остварује сарадњу са Службом за управљање људским ресурсима у погледу радно правног статуса запослених и радно ангажованих лица и стручног усавршавања запослених у Секретаријату. Сектор обезбеђује услове за унапређивање знања и вештина запослених у Сектору. У сарадњи са другим секторима Сектор припрема годишњи програм рада и извештаје о раду Секретаријата, као и друге извештаје везане за рад Секретаријата. У оквиру Сектора се обављају послови успостављања, спровођења и ажурирања аката финансијског управљања и контроле, послови израде и праћења реализације плана интегритета, спречавања сукоба интереса при вршењу јавних функција, пријављивања функције лица која врше јавне функције, вођења евиденције о поклонима и остали послови који се тичу обавеза које произилазе из закона којим је уређена област борбе против корупције и спречавања сукоба интереса. Обављају се послови припреме и израде стручних мишљења за Скупштину Аутономне покрајине Војводине и Покрајинску владу на нацрте и предлоге аката, по питању усаглашености ових аката у правном систему, кад је за њихово спровођење потребно обезбедити финансијска средства. За потребе Секретаријата обављају се стручно – оперативни послови за потребе спровођења поступка јавних набавки. У сарадњи са другим секторима Секретаријата обављају се послови надзора над примењивањем одредаба Закона о јавној својини и на основу њега донетих подзаконских прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини AП Војводине. У Сектору се воде евиденције: о годишњим одморима, плаћеним одсуствима и прековременим сатима запослених у Секретаријату. Води се едивенција о материјалима и дописима који су достављени Секретаријату и стручној литератури која се набавља за потребе стручног усавршавања запослених у Секретаријату. Обављају се послови дистрибуције интерних аката, послови пријема, расподеле и дистрибуције поште и воде се следеће књиге: Доставна књиге за место, Књига улазних фактура и Књига стручне литературе. Обављају се административно – технички послови везани за комуницирање покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара са другим субјектима, као и послови припреме и одржавања састанака и службених посета ових лица. Обављају се послови прикупљања и припреме информација за потребе презентовања рада Секретаријата, израде саопштења за јавност у вези са делокругом рада Секретаријата и активностима изабраних лица и службеника на положају у Секретаријату. Обављају се послови везани за обезбеђивање службеног возила за потребе Секретаријата, издавање путних налога за службена путовања за запослене у Секретаријату и превоза службеним возилом за потребе Секретаријата. У Сектору се обављају финансијско – материјални послови припреме и израде решења за исплату, односно пренос средстава, везано за плаћања Секретаријата, послови финансијске службе Секретаријата, који се односе на припрему и израду предлога кадровског и финансијског плана, припрему и комплетирање документације за извршење финансијског плана, припрему захтева за исплату средстава, вођење помоћних књига и евиденција и усклађивање са главном књигом трезора и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја. Сектор припрема предлог одлуке којом се утврђују услови, начин и критеријуми за доделу средстава Секретаријата за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и текст јавног конкурса за доделу ових средстава. Запослени у Сектору учествују у раду конкурсне комисије која врши вредновање поднетих пријава на јавни конкурс и у оквиру комисије сачињавају образложени предлог за доделу средстава по јавном конкурсу. Израђују се акти везани за доделу средстава по јавном конкурсу. Обављају се послови праћења реализације подржаних пројеката и израђују се извештаји и послови везани за поврат неутрошених средстава у буџет. По потреби Сектор израђује информације о специфичним питањима од интереса за економски развој АП Војводине. У Сектору се обављају послови припреме и оцене, као и праћења спровођења и извештавања о реализацији капиталних пројеката у сладу са актима којима је уређена ова област. У сарадњи са организационом јединицом Секретаријата надлежном за информационе послове обављају се послови везани за „он-лајн базу капиталних пројеката АП Војводине“ и базу капиталних пројеката АП Војводине која се као информациони систем успоставља при Секретаријату и служи као подршка управљању капиталним пројектима чији је овлашћени предлагач директни корисник буџетских средстава АП Војводине, као и послови уноса и ажурирања података у Бази капиталних пројеката АП Војводине. Обављају се стручно – оперативни послови за потребе Покрајинске кoмисије за капиталне инвестиције. Сектор сарађује са надлежним републичким, покрајинским, регионалним и локалним органима, организацијама, установама и институцијама и обавља дрге послове у оквиру своје надлежности. У Сектору се обављају послови израде, ажурирања и објављивања Информатора о раду.

У Сектору за правне и економске послове ужа унутрашња јединица је Одељење за правне и финансијске послове у оквиру кога се налазе:

  • Одсек за правне и заједничке послове и економски развој и
  • Одсек за економске и финансијске послове.