Сектор за послове трезора

04. Зграда Покрајинске владе

У Сектору за послове трезора обављају се финансијско – материјални, стручно – оперативни, нормативни и административно – технички послови који обухватају: пројекцију и праћење прилива на консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: КРТ) и квота за преузимање обавеза и плаћање. Обављају се послови управљања средствима на КРТ- у који подразумевају управљање ликвидношћу. У Сектору се обављају послови превентивне контроле расхода и одобравања плаћања који обухватају: управљање процесима одобравања преузимања обавеза и превентивну контролу захтева за плаћање у смислу усаглашености са апропријацијама одобреним актом о буџету и усвојеним финансијским планом директних корисника буџета. У Сектору се обављају послови надзора над измиривањем обавеза буџетских корисника у комерцијалним трансакцијама. Oбављају се послови буџетског рачуноводства и извештавања који обухватају: обраду плаћања и рачуноводствено евидентирање главне књиге рачуна извршења буџета и помоћних књига и евиденција о стању и променама на имовини, обавезама, капиталу, приходима и расходима, који се воде на нивоу буџета. У Сектору се синтетизују и консолидују подаци из главних књига директних и индиректних корисника буџета на основу образаца периодичних извештаја и завршних рачуна, те се, након њихове провере и усклађивања са подацима из главне књиге рачуна извршења буџета, израђују консолидовани периодични извештаји и консолидовани завршни рачун буџета, израђује нацрт одлуке о завршном рачуну буџета и израђују шестомесечни и деветомесечни извештаји о извршењу буџета који се након разматрања од стране Покрајинске владе достављају Скупштини АП Војводине. Према потребама израђују се извештаји за потребе Покрајинске владе као и други законом и другим актима прописани извештаји. Припремају се акта у вези са повраћајем неискоришћених буџетских средстава, обезбеђују евиденције о променама на рачуну извршења буџета и свим подрачунима отвореним у КРТ – у, девизним подрачунима отворених у девизном КРТ – у и девизним рачунима отвореним у Народној банци Србије. Проверавају се и отварају шифре примаоца средстава из покрајинског буџета по захтевима органа покрајинске управе и стара се о бази шифара. Стара се о контном плану за буџетски систем, отварају и затварају у бази података конта и врши њихово повезивање са шифрама плаћања, стара се о ризници података о личности (за физичка лица која примају средства из буџета), издају се инструкције буџетским корисницима и Правобранилаштву АП Војводине за наплату прихода и примања у буџет. Сектор обезбеђује месечне извештаје о приходима, примањима, расходима и издацима, за Министарство финансија и Народну банку Србије. У сектору се обављају послови реализације електронског плаћања по налозима директних буџетских корисника буџета. Врши се обрачун плате за све органе покрајинске управе на јединствен начин, а према решењима о утврђивању плате и листама присутности, као и другој документацији достављеној од стране директних буџетских корисника. Шаљу се Пореској управи електронске пореске пријаве у вези са обрачунатом платом и другим примањима по налозима директних буџетских корисника. Шаљу се подаци о исплаћеним платама, накнадама плате и другим примањима запослених и других лица у Регистар запослених Републике Србије по овлашћењима директних буџетских корисника. Организује се благајничко пословање и врши преузимање и исплата ефективног страног новца за исплату трошкова службених путовања у иностранство. Издају се потврде о оствареним личним примањима запослених. Архивира се рачуноводствена документација и обављају и други послови у складу са законима и другим прописима. Сектор сарађује са финансијским службама директних корисника буџета АП Војводине, а посредством њих и са индиректним буџетским корисницима из њихове надлежности, остварује непосредну сарадњу са Управом за трезор, надлежним републичким, покрајинским, регионалним и локалним органима, организацијама, установама и институцијама и другим правним лицима који се баве пре свега финансијским пословима. Сектор обезбеђује услове за унапређивање знања и вештина запослених, прати и проучава прописе из области јавних финансија и по потреби покреће иницијативу за измену истих.

У Сектору за послове трезора уже унутрашње јединице су:

  • Одељење за превентивну контролу и одобравање плаћања,
  • Одељење за извештавање и
  • Одељење за финансијску оперативу и обрачун плата.