Сектор за буџет и анализe

02.Зграда Покрајинске владе

У оквиру Сектора за буџет и анализe обављају се нормативни, финансијско – материјални, стручно – оперативни и административно – технички послови фискалних анализа и припреме одлуке и других аката којима се уређује буџет Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: буџет). У поступку припреме буџета Сектор обавља послове израде обавештења директним корисницима средстава буџета о основним економским претпоставкама и смерницама за припрему буџета. Сектор израђује упутства, процедуре и смернице за припрему буџета и финансијских планова буџетских корисника и дефинише одредбе битне за извршење буџета. У сектору се обављају стручно – оперативни послови на основу којих, у складу са планираним и/или усвојеним политикама, Сектор процењује и предлаже приходе и примања, односно висину апропријација по корисницима и врстама расхода и издатака буџета. Сектор се стара о примени и унапређењу програмског модела буџета, води централни шифарник програма, програмских активности и пројекта, стара се о увођењу родно одговорног буџетирања и у сарадњи са институцијама надлежним за унапређење родне равноправности доноси план поступног увођења родно одговорног буџетирања за наредну годину до потпуне имплементације. Сектор се стара о спровођењу грађанског надзора и контроле процеса планирања буџета и упознаје јавност са нацртом буџета пре упућивања у процедуру разматрања и утврђивања предлога, a у околностима када то није могуће обавештава јавност о разлозима због којих се јавна расправа не спроводи. У оквиру Сектора припрема се предлог мишљења на амандмане поднете на предлог буџета и израђује се грађански буџет. Сектор припрема инструкције, препоруке и методологију за припрему годишњег финансијског плана буџетских корисника. На основу планираних прихода и примања, Сектор предлаже динамику извршења расхода и издатака, односно обим планираних средстава за извршење буџета директних буџетских корисника за одређени период, контролише планове извршења буџета директних корисника за одређени период и по потреби, односно захтеву директних корисника буџетских средстава, одобрава корекције. Сектор континуирано прати приходе и примања и расходе и издатке буџета и по потреби у сарадњи са директним корисницима буџетских средстава припрема предлог обима и мера привремене обуставе извршења буџета и припрема ребаланс буџета. У оквиру Сектора обављају се послови припреме и израде предлога акта о привременом финансирању Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), предлога решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве, као и акта којим се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем врше промене у апропријацијама у току године, у смислу отварања, повећања или преусмеравања одобрених апропријација и предлога решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве под условима прописаним законом. У оквиру Сектора израђује се акт којим се даје сагласност корисницима средстава буџета за преузимање обавеза по уговорима, који због природе расхода захтевају плаћање у више година, као и предлог акта којим се корисницима средстава буџета даје сагласност за преузимање обавеза по основу уговора који се односи на капиталне издатке и који захтева плаћање у више година. У оквиру Сектора израђују се мишљења на програме пословања јавних предузећа основаних од стране АП Војводине у делу који се односи на формирање цена производа и услуга, масе средстава за исплату зарада и расподеле добити. У сарадњи са сектором за послове трезора, припрема захтев за прекорачење прописаног нивоа фискалног дефицита за наредну буџетску годину, у склaду са законом. Сектор самостално или по потреби у сарадњи са другим секторима Секретаријата или другим покрајинским органима, односно институцијама других нивоа власти,  израђује мишљења на процену финансијских ефеката спровођења нацрта и предлога аката које доноси Покрајинска влада и Скупштина Аутономне покрајине Војводине, као и мишљења у случајевима када је потребно обезбедити став о примени прописа из области буџетског система и буџетске политике. Сектор даје препоруке и обавља стручне консултације са корисницима буџетских средства по питањима буџета, организује и остварује стручну сарадњу са органима и организацијама  других нивоа власти, обезбеђује услове за унапређивање знања и вештина запослених, прати и проучава прописе из области јавних финансија и по потреби покреће иницијативу за измену истих. У складу са потребама унапређења буџетског процеса Сектор организује стручне скупове или друге облике сарадње, самостално или у сарадњи са другим релевантним институцијама. Сектор сагледава и информише Покрајинску владу о нивоу зарада остварених на територији АП Војводине, остварењу наплате јавних прихода (пореза, доприноса, такса, накнада и осталих јавних прихода) остварених на територији АП Војводине и то по пореским облицима, по врстама, по припадности и по јединицама локалне самоуправе. Сектор сарађује са надлежним републичким, покрајинским, регионалним и локалним органима, организацијама, установама и институцијама  и обавља и друге послове везане за примену буџетског система и буџетске политике.

                У Сектору за буџет и анализе ужа унутрашња јединица је Одељење за буџет и анализе.