Dokumenta koja se koriste u radu

Dokumenta koja se koriste u radu


PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU POSEBNOG PROGRAMA OBUKE RADI STRUČNOG USAVRŠAVANjA SLUŽBENIKA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ZA 2024. GODINU

ODLUKA O IDENTIFIKACIONOJ LEGITIMACIJI

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA BISTrezor POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE

UPUTSTVO O RADU TREZORA AP VOJVODINE

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANjU GLAVNE KNjIGE TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I POMOĆNIH KNjIGA I EVIDENCIJA

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENjA I UPRAVLjANjA SREDSTVIMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDžETSKIH SREDSTAVA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NA RAČUN IZVRŠENjA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSLOVANjU KOJE SE OBAVLjA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE

UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU OBAVLjANjA TRANSAKCIJA SA EFEKTIVNIM STRANIM NOVCEM ZA POTREBE ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANjA U INOSTRANSTVO

UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANjU POPISA IMOVINE I OBAVEZA BUDžETSKIH KORISNIKA UKLjUČENIH U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SREDSTAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DATE NA KORIŠĆENjE DRUGIM PRAVNIM LICIMA

POKRAJINSKA UREDBA O ROKOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POVRAĆAJA NEUTROŠENIH BUDžETSKIH SREDSTAVA OSTALIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA RAČUN IZVRŠENjA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

POKRAJINSKA UREDBA O UTVRĐIVANjU ZVANjA I ZANIMANjA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA I O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PLATAMA LICA KOJA BIRA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

POKRAJINSKA UREDBA O OCENjIVANjU I NAPREDOVANjU ZAPOSLENIH

POKRAJINSKA UREDBA O OSTVARIVANjU PRAVA NA NAKNADU I VISINI NAKNADE ZA RAD U ODBORIMA, KOMISIJAMA I DRUGIM RADNIM TELIMA

POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANjIMA POSTAVLjENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENjA NADZORA NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLjANjA I PREUZIMANjA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENjA TOG NADZORA

KODEKS PONAŠANjA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


Arhviva


PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE

PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU POSEBNOG PROGRAMA OBUKE RADI STRUČNOG USAVRŠAVANjA SLUŽBENIKA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ZA 2023. GODINU

PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU POSEBNOG PROGRAMA OBUKE RADI STRUČNOG USAVRŠAVANjA SLUŽBENIKA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ZA 2020. GODINU

PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU POSEBNOG PROGRAMA OBUKE RADI STRUČNOG USAVRŠAVANjA SLUŽBENIKA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ZA 2019. GODINU