Sektor za budžet i analize

02.Зграда Покрајинске владе

U okviru Sektora za budžet i analize obavlјaju se normativno – pravni, finansijsko – materijalni  i studijsko analitički poslovi  fiskalnih analiza i  pripreme odluke i drugih akata kojima se uređuje pokrajinski budžet. U postupku pripreme budžeta Sektor obavlјa poslove izrade obaveštenja direktnim korisnicima sredstava budžeta AP Vojvodine o osnovnim ekonomskim pretpostavkama i smernicama za pripremu budžeta AP Vojvodine;  izrade uputstava, procedura i smernica za pripremu budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika; normativne poslove vezane za definisanje odredbi bitnih za izvršenje budžeta; studijsko-analitičke poslove i analize na osnovu kojih, u skladu sa planiranim i/ili usvojenim politikama procenjuje i predlaže prihode i primanja, odnosno visinu  aproprijacija po korisnicima i vrstama rashoda i izdataka budžeta AP Vojvodine; stara se o primeni i unapređenju programskog modela budžeta, vodi centralni šifarnik programa, programskih aktivnosti i projekta i uvođenju rodno odgovornog budžetiranja i u saradnji sa institucijama nadležnim za unapređenje rodne ravnopravnosti donosi plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za narednu godinu do potpune implementacije rodne komponente;  upoznaje javnost sa nacrtom budžeta pre upućivanja u proceduru razmatranja i utvrđivanja predloga; priprema predlog mišlјenja na amandmane podnete na predlog budžeta i izrađuje građanski budžet. Nakon donošenja budžeta AP Vojvodine, obaveštava direktne korisnike budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama. U postupku izvršenja budžeta Sektor priprema instrukcije, preporuke i metodologiju za pripremu godišnjeg finansijskog plana budžetskih korisnika. Na osnovu planiranih prihoda i primanja, predlaže dinamiku izvršenja rashoda i izdataka, odnosno obim planiranih sredstava za izvršenje budžeta direktnih budžetskih korisnika za određeni period; kontroliše planove izvršenja budžeta direktnih korisnika za određeni period i po potrebi, odnosno zahtevu direktnih korisnika budžetskih sredstava  odobrava  korekcije. Sektor kontinuirano prati prihode i primanja i rashode i izdatke budžeta AP Vojvodine i po potrebi u saradnji sa direktnim korisnicima budžetskih sredstava priprema predlog obima i mera privremene obustave izvršenja budžeta i priprema rebalans budžeta. U okviru Sektora obavlјaju se poslovi pripreme i izrade predloga akta o privremenom finansiranju AP Vojvodine; predloga rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve; akta ili predloga akta kojim se u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem vrše promene u aproprijacijama u toku godine, u smislu otvaranja, povećanja ili preusmeravanja odobrenih aproprijacija, predloga rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu i raspoređivanju sredstava tekuće budžetske rezerve pod uslovima propisanim zakonom. U okviru Sektora izrađuje se akt kojim se daje saglasnost korisnicima budžetskih sredstava AP Vojvodine za preuzimanje obaveza po ugovorima, koji zbog prirode rashoda zahtevaju plaćanje u više godina, kao i predlog akta kojim se korisnicima budžetskih sredstava daje saglasnost za preuzimanje obaveza po osnovu ugovora koji se odnose na kapitalne izdatke i koji zahteva plaćanje u više godina; daje mišlјenja na programe poslovanja javnih preduzeća osnovanih od strane AP Vojvodine u delu koji se odnosi na formiranje cena proizvoda i usluga, mase sredstava za isplatu zarada i raspodele dobiti. U saradnji sa Sektorom za poslove glavne knjige trezora, priprema zahtev za prekoračenje propisanog nivoa fiskalnog deficita za narednu budžetsku godinu, u skladu sa zakonom. Sektor samostalno ili po potrebi u saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata ili drugim pokrajinskim organima izrađuje mišlјenja na procenu finansijskih efekata sprovođenja nacrta i predloga akata koje donosi Pokrajinska vlada i Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i mišlјenja u slučajevima kada je potrebno obezbediti stav o primeni propisa iz oblasti budžetskog sistema i budžetske politike (kao što su zahtevi, molbe i saglasnosti u postupku popunjavanja slobodnih/upražnjenih radnih mesta i druga radna i ugovorna angažovanja zaposlenih i sl). Sektor daje preporuke i obavlјa stručne konsultacije sa korisnicima budžetskih sredstva po pitanjima budžeta, organizuje i ostvaruje stručnu saradnju sa organima uprave drugih nivoa vlasti, prati i proučava propise iz oblasti javnih finansija i po potrebi pokreće inicijativu za izmenu istih i u skladu sa potrebama unapređenja budžetskog procesa organizuje stručne skupove ili druge oblike saradnje, samostalno ili u saradnji sa drugim relevantnim institucijama. Sektor sagledava i informiše Pokrajinsku vladu o ostvarenju naplate javnih prihoda – poreza, doprinosa, taksa, naknada i ostalih javnih prihoda ostvarenih na teritoriji AP Vojvodine i to po poreskim oblicima, po vrstama, po pripadnosti i po jedinicama lokalne samouprave, kao i o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda budžeta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine. Sektor obavlјa i druge poslove vezane za  primenu budžetskog sistema i  budžetske politike.

              U Sektoru za budžet i analize uže unutrašnje jedinice su:

  1. Odelјenje za budžet i
  2. Grupa za fiskalne i makroekonomske analize.