Dokumenta koja se koriste u radu

Dokumenta koja se koriste u radu

ODLUKA O IDENTIFIKACIONOJ LEGITIMACIJI

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA BISTrezor POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POSEBNOG PROGRAMA OBUKE RADI STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ZA 2020. GODINU

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POSEBNOG PROGRAMA OBUKE RADI STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ZA 2019. GODINU

UPUTSTVO O RADU TREZORA AP VOJVODINE

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANJU GLAVNE KNJIGE TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I POMOĆNIH KNJIGA I EVIDENCIJA

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA I UPRAVLJANJA SREDSTVIMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU KOJE SE OBAVLJA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE

UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA TRANSAKCIJA SA EFEKTIVNIM STRANIM NOVCEM ZA POTREBE ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA U INOSTRANSTVO

UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SREDSTAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DATE NA KORIŠĆENJE DRUGIM PRAVNIM LICIMA

POKRAJINSKA UREDBA O ROKOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POVRAĆAJA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA OSTALIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

POKRAJINSKA UREDBA O UTVRĐIVANJU ZVANJA I ZANIMANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA I O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PLATAMA LICA KOJA BIRA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

POKRAJINSKA UREDBA O OCENJIVANJU I NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH

POKRAJINSKA UREDBA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU I VISINI NAKNADE ZA RAD U ODBORIMA, KOMISIJAMA I DRUGIM RADNIM TELIMA

POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I PREUZIMANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENJA TOG NADZORA

KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE