Сектор за послове главне књиге трезора

04. Зграда Покрајинске владе

У  Сектору за послове главне књиге трезора обављају се материјално – финансијски и студијско – аналитички послови који обухватају: пројекцију и праћење прилива на консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: КРТ АПВ) и квота за преузимање обавеза и плаћање; одобравање распореда планираних апропријација директног буџетског корисника појединачно на индиректне буџетске кориснике из његове надлежности. Обављају се послови управљања средствима на КРТ-а који подразумевају управљање ликвидношћу, управљање финансијским средствима и инвестирање, односно пласирање слободних новчаних средстава на финансијском тржишту новца. Обављају се послови у вези са задуживањем који подразумевају: припрему захтева за мишљење надлежног министарства у вези са задуживањем, припрему аката о задуживању, управљање примањима од задуживања и вођење евиденције о дугу, припрему налога за отплату ануитета и израду извештаја о стању дуга за укључивање у кварталне и годишњи финансијски извештај. У Сектору се обављају послови превентивне контроле расхода и одобравања плаћања који обухватају: управљање процесима одобравања преузимања обавеза и превентивну контролу захтева за плаћање у смислу усаглашености са апропријацијама одобреним актом о буџету и усвојеним финансијским планом директних буџетског корисника. Прати се кретање масе зарада у јавним предузећима на нивоу трезора АП Војводине и достављају извештаји надлежном министарству. У Сектору се припрема поступак избора пословних банака за пласирање односно инвестирање средстава и припремају нацрти уговора у вези са тим пласирањем, спроводи поступак  пласирања, односно инвестирања слободних новчаних средстава и о томе израђују извештаји. У Сектору се обављају послови надзора над измиривањем обавеза буџетских корисника у комерцијалним трансакцијама, прати се набавка и отуђење финансијске имовине. Oбављају се послови  буџетског рачуноводства и извештавања који обухватају: обраду плаћања и рачуноводствено евидентирање главне књиге рачуна извршења буџета и помоћних књига и евиденција о стању и променама на имовини, обавезама, капиталу, приходима и расходима, који се воде на нивоу покрајинског буџета. У Сектору се синтетизују и консолидују подаци из главних књига директних и индиректних корисника покрајинског буџета на основу образаца периодичних извештаја и завршних рачуна, те након њихове провере и усклађивања са подацима из главне књиге рачуна извршења буџета израђују консолидовани периодични извештаји и консолидовани завршни рачун буџета АП Војводине, израђује нацрт одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине и израђују шестомесечни и деветомесечни извештаји о извршењу буџета АП Војводине који се након разматрања од стране Покрајинске владе достављају Скупштини АП Војводине. Према потребама израђују се извештаји за потребе Покрајинске владе као и други законом и другим актима прописани извештаји. Припремају се акта у вези са повраћајем неискоришћених буџетских средстава, обезбеђују евиденције о променама на рачуну извршења буџета и свим подрачунима отвореним у КРТ АПВ, девизним подрачунима отворених у девизном КРТ-у и девизним рачунима отвореним у НБС. Обрађују се захтеви и припремају налози за отварање и укидање подрачуна директних и индиректних буџетских корисника у КРТ – у АПВ, обрађују захтеви и припремају налози за отварање и укидање девизних подрачуна у девизном КРТ – у и девизних рачуна у НБС за директне и индиректне буџетске кориснике. Проверавају се и отварају шифре примаоца средстава из покрајинског буџета по захтевима органа покрајинске управе и стара се о бази шифара, обрађују се захтеви и припремају налози за отварање и укидање буџетског броја за директне и индиректне буџетске кориснике. Стара се о контном плану за буџетски систем, отварају и затварају у бази података конта и врши њихово повезивање са шифрама плаћања, стара се о ризници података о личности (за физичка лица која примају средства из буџета), издају се инструкције буџетским корисницима и Правобранилаштву АП Војводине за наплату прихода и примања у буџет. Сектор обезбеђује месечне извештаје о приходима, примањима, расходима и издацима, за Министарство финансија и Народну банку Србије. Припремају се и обрађују информације о наплати потраживања из повереног кредитног портфолиа, информације о наплати потраживања која су дата на вођење Агенцији за осигурање депозита, информације у вези са стањем акција у Тесла штедној банци ад Загреб, стара се о наплати потраживања признатих у стечајној маси РБВ у стечају. У сектору се обављају послови  реализације електронског плаћања по налозима директних буџетских корисника покрајинског буџета. Врши се обрачун плате за све органе покрајинске управе на јединствен начин, а према решењима о утврђивању плате и листама присутности, као и другој документацији достављеној од стране директних буџетских  корисника. Шаљу се Пореској управи електронске пореске пријаве у вези са обрачунатом платом и другим примањима по налозима директних буџетских корисника. Шаљу се подаци о исплаћеној плати, накнади плате и других примања запослених и других лица у Регистар запослених РС по овлашћењима директних буџетских корисника. Израђују се М-4, М-8, МУН и други прописани обрасци у вези са извршеним исплатама. Организује се благајничко пословање и врши преузимање и исплата ефективног страног новца за исплату трошкова службених путовања у иностранство. Издају се потврде о оствареним личним примањима запослених. У Сектору се обављају послови у вези са рачуноводственим евидентирањем промена у главој књизи трезора, консолидују подаци из главних књига директних и индиректних корисника покрајинског буџета на основу образаца завршних рачуна и израђује консолидовани завршни рачун буџета АП Војводине. Архивира се рачуноводствена документација и обављају и други послови у складу са законима и другим прописима. Сектор сарађује са финансијским службама директних корисника буџета АП Војводине, а посредством њих и са индиректним буџетским корисницима из њихове надлежности, остварује непосредну сарадњу са Управом за трезор, Правобранилаштвом АП Војводине, Службом за интерну ревизију АП Војводине, Службом за буџетску инспекцију АП Војводине и екстерном ревизијом, Министарством финансија, НБС, Управом за јавни дуг, Комисијом за хартије од вредности, Централним регистром, депоом и клирингом хартија од вредности, Агенцијом за осигурање депозита, пословним банкама и другим правним лицима који се баве пре свега финансијским пословима.

У Сектору за  послове главне књиге трезора уже унутрашње јединице су:

  1. Одељење за превентивну контролу и одобравање плаћања,
  2. Одсек за управљање финансијским средствима и послове у вези са задуживањем,
  3. Одељење за извештавање,
  4. Одељење за финансијску оперативу и обрачун плата и
  5. Одељење за књиговодство.