Сектор за послове главне књиге трезора

У Сектору  за послове главне књиге трезора обављају се послови реализације електронског плаћања по налозима директних буџетских корисника покрајинског буџета; у Сектору се врши обрачун плате за све органе покрајинске управе на јединствен начин, а према решењима о утврђивању плате и листама присутности, као и другој документацији достављеној од стране директних буџетских  корисника; шаљу се Пореској управи електронске пореске пријаве у вези са обрачунатом платом и другим примањима по налозима директних буџетских корисника; шаљу се подаци о исплаћеној плати у Регистар запослених РС по овлашћењима директних буџетских корисника; израђују се М-4 и други прописани обрасци у вези са исплаћеном платом; организује се благајничко пословање и врши преузимање и исплата ефективног страног новца за исплату трошкова службених путовања у иностранство; издају се потврде о оствареним личним примањима запослених; у Сектору се обављају послови у вези са рачуноводственим евидентирањем промена у главој књизи трезора; консолидују подаци из главних књига директних и индиректних корисника покрајинског буџета на основу образаца  завршних рачуна и израђује консолидовани завршни рачун буџета АП Војводине; архивира рачуноводствена документација и обављају и други послови у складу са законима и другим прописима; Сектор сарађује са финансијским службама директних корисника буџета АП Војводине, а посредством њих и са индиректним буџетским корисницима, остварује непосредну сарадњу са Управом за трезор, Службом за интерну ревизију, буџетском инспекцијом и екстерном ревизијом.

У Сектору за  послове главне књиге трезора уже унутрашње јединице су:

  • Одељење за финансијску оперативу и обрачун плата, и
  • Одељење за књиговодство.