Sektor za poslove trezora

04. Зграда Покрајинске владе

U Sektoru za poslove trezora obavljaju se finansijsko – materijalni, stručno – operativni, normativni i administrativno – tehnički poslovi koji obuhvataju: projekciju i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: KRT) i kvota za preuzimanje obaveza i plaćanje. Obavljaju se poslovi upravljanja sredstvima na KRT- u koji podrazumevaju upravljanje likvidnošću, upravljanje finansijskim sredstvima i investiranje, odnosno plasiranje slobodnih novčanih sredstava na finansijskom tržištu novca, praćenje i vođenje evidencije o naplati kamate na plasirana sredstva. Obavljaju se poslovi u vezi sa zaduživanjem u zemlji i inostranstvu koji podrazumevaju: pripremu zahteva za mišljenje nadležnog ministarstva u vezi sa zaduživanjem, pripremu akata o zaduživanju, upravljanje primanjima od zaduživanja i vođenje evidencije o dugu, praćenje i vođenje evidencije o isplati anuiteta kod domaćeg i inostranog zaduživanja, pripremu naloga za otplatu anuiteta, obavljanje poslova u vezi servisiranja javnog duga AP Vojvodine u inostranstvu, komunikaciju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u vezi zaduživanja i izradu izveštaja o stanju duga za uključivanje u kvartalne i godišnji finansijski izveštaj. U Sektoru se obavljaju poslovi preventivne kontrole rashoda i odobravanja plaćanja koji obuhvataju: upravljanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza i preventivnu kontrolu zahteva za plaćanje u smislu usaglašenosti sa aproprijacijama odobrenim aktom o budžetu i usvojenim finansijskim planom direktnih korisnika budžeta. Prati se kretanje mase zarada u javnim preduzećima na nivou trezora AP Vojvodine i dostavljaju izveštaji nadležnom ministarstvu. U Sektoru se priprema postupak izbora poslovnih banaka za plasiranje, odnosno investiranje sredstava i pripremaju nacrti ugovora u vezi sa tim plasiranjem, sprovodi se postupak plasiranja, odnosno investiranja slobodnih novčanih sredstava i o tome se izrađuju izveštaji. U Sektoru se obavljaju poslovi nadzora nad izmirivanjem obaveza budžetskih korisnika u komercijalnim transakcijama, prati se nabavka i otuđenje finansijske imovine. Obavljaju se poslovi budžetskog računovodstva i izveštavanja koji obuhvataju: obradu plaćanja i računovodstveno evidentiranje glavne knjige računa izvršenja budžeta i pomoćnih knjiga i evidencija o stanju i promenama na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima, koji se vode na nivou budžeta. U Sektoru se sintetizuju i konsoliduju podaci iz glavnih knjiga direktnih i indirektnih korisnika budžeta na osnovu obrazaca periodičnih izveštaja i završnih računa, te se, nakon njihove provere i usklađivanja sa podacima iz glavne knjige računa izvršenja budžeta, izrađuju konsolidovani periodični izveštaji i konsolidovani završni račun budžeta, izrađuje nacrt odluke o završnom računu budžeta i izrađuju šestomesečni i devetomesečni izveštaji o izvršenju budžeta koji se nakon razmatranja od strane Pokrajinske vlade dostavljaju Skupštini AP Vojvodine. Prema potrebama izrađuju se izveštaji za potrebe Pokrajinske vlade kao i drugi zakonom i drugim aktima propisani izveštaji. Pripremaju se akta u vezi sa povraćajem neiskorišćenih budžetskih sredstava, obezbeđuju evidencije o promenama na računu izvršenja budžeta i svim podračunima otvorenim u KRT – u, deviznim podračunima otvorenih u deviznom KRT – u i deviznim računima otvorenim u Narodnoj banci Srbije. Obrađuju se zahtevi i pripremaju nalozi za otvaranje i ukidanje podračuna direktnih i indirektnih budžetskih korisnika u KRT – u, obrađuju zahtevi i pripremaju nalozi za otvaranje i ukidanje deviznih podračuna u deviznom KRT – u i deviznih računa u Narodnoj banci Srbije za direktne i indirektne budžetske korisnike. Proveravaju se i otvaraju šifre primaoca sredstava iz pokrajinskog budžeta po zahtevima organa pokrajinske uprave i stara se o bazi šifara, obrađuju se zahtevi i pripremaju nalozi za otvaranje i ukidanje budžetskog broja za direktne i indirektne budžetske korisnike. Stara se o kontnom planu za budžetski sistem, otvaraju i zatvaraju u bazi podataka konta i vrši njihovo povezivanje sa šiframa plaćanja, stara se o riznici podataka o ličnosti (za fizička lica koja primaju sredstva iz budžeta), izdaju se instrukcije budžetskim korisnicima i Pravobranilaštvu AP Vojvodine za naplatu prihoda i primanja u budžet. Sektor obezbeđuje mesečne izveštaje o prihodima, primanjima, rashodima i izdacima, za Ministarstvo finansija i Narodnu banku Srbije. Pripremaju se i obrađuju informacije o naplati potraživanja iz poverenog kreditnog portfolia, informacije o naplati potraživanja koja su data na vođenje Agenciji za osiguranje depozita, stara se o naplati potraživanja priznatih u stečajnoj masi Razvojne banke Vojvodine u stečaju. U sektoru se obavljaju poslovi realizacije elektronskog plaćanja po nalozima direktnih budžetskih korisnika budžeta. Vrši se obračun plate za sve organe pokrajinske uprave na jedinstven način, a prema rešenjima o utvrđivanju plate i listama prisutnosti, kao i drugoj dokumentaciji dostavljenoj od strane direktnih budžetskih korisnika. Šalju se Poreskoj upravi elektronske poreske prijave u vezi sa obračunatom platom i drugim primanjima po nalozima direktnih budžetskih korisnika. Šalju se podaci o isplaćenim platama, naknadama plate i drugim primanjima zaposlenih i drugih lica u Registar zaposlenih Republike Srbije po ovlašćenjima direktnih budžetskih korisnika. Organizuje se blagajničko poslovanje i vrši preuzimanje i isplata efektivnog stranog novca za isplatu troškova službenih putovanja u inostranstvo. Izdaju se potvrde o ostvarenim ličnim primanjima zaposlenih. Arhivira se računovodstvena dokumentacija i obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonima i drugim propisima. Sektor sarađuje sa finansijskim službama direktnih korisnika budžeta AP Vojvodine, a posredstvom njih i sa indirektnim budžetskim korisnicima iz njihove nadležnosti, ostvaruje neposrednu saradnju sa Upravom za trezor, nadležnim republičkim, pokrajinskim, regionalnim i lokalnim organima, organizacijama, ustanovama i institucijama i drugim pravnim licima koji se bave pre svega finansijskim poslovima. Sektor obezbeđuje uslove za unapređivanje znanja i veština zaposlenih, prati i proučava propise iz oblasti javnih finansija i po potrebi pokreće inicijativu za izmenu istih.

U Sektoru za poslove trezora uže unutrašnje jedinice su:

  • Odeljenje za preventivnu kontrolu i odobravanje plaćanja,
  • Odsek za upravljanje finansijskim sredstvima i poslove u vezi sa zaduživanjem,
  • Odeljenje za izveštavanje i
  • Odeljenje za finansijsku operativu i obračun plata.