Arhiva – Trezor

2017. godina

Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu Autonomne pokrajine Vojvodine

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2017. godinu
Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2017. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2017. godinu

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar – decembar 2017. godine

Prezentacija Izveštaja izvršenja budžeta AP Vojvodine u periodu januar – septembar 2017. godine

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar – septembar 2017. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar-septembar 2017. godine

Izveštaj o izvšenju prema programskoj strukturi u periodu januar-septembar 2017. godine

Prezentacija Izveštaja o izvršenju budžeta AP Vojvodine u periodu januar – jun 2017

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2017. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2017. godine

Izveštaj o izvršenju prema programskoj klasifikaciji u periodu januar – jun 2017. godine

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu u periodu januar – mart 2017

2016. godina

Prezentacija Odluke o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu Autonomne pokrajine Vojvodine

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2016. godinu
Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2016. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2016. godinu

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu u periodu januar – decembar 2016. godine

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu u periodu januar – septembar 2016. godine
1. deo
2. deo
3. deo

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar – jun 2016. godine

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar – mart 2016. godine

2015.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU
OBRASCI ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2015. GODINU
OBRAZLOŽENJE ZA DONOŠENJE POKRAJINSKA SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU – DRUGI DEO: IZVRŠENJE BUDŽETA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG OVLAŠĆENOG REVIZORA O OBAVLJENOJ EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBAR 2015. GODINE

2014.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU

2013.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA APV ZA 2013. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AP VOJVODINE ZA 2013. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2013.
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AP VOJVODINE ZA 2013. GODINU U PERIODU JANUAR – JUN 2013.

2012.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2012.

2011.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AP VOJVODINE ZA 2011. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AP VOJVODINE ZA 2011 GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2011. GODINE

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AP VOJVODINE ZA 2011. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2011.

2010.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AP VOJVODINE ZA 2010. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AP VOJVODINE ZA 2010 GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2010. GODINE
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AP VOJVODINE ZA 2010. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2010

2009.
POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AP VOJVODINE ZA 2009. GODINU
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU APV ZA 2009. GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2009.

2008.
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O REVIZIJI PREDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA APV ZA 2008. GODINU
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA APV ZA 2008. GODINU

2007.
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU APV ZA 2007. GODINU
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU

2006.
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU

2005.
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU