Сектор за управљање финансијским средствима и послове у вези са задуживањем

03. Зграда Покрајинске владе

У Сектору за управљaње финансијским средствима и послoве у вези са задуживањем обављају се финансијско – материјални, стручно – оперативни, нормативни и административно – технички послови који обухватају: управљање финансијским средствима и инвестирање, односно пласирање слободних новчаних средстава на финансијском тржишту новца, праћење и вођење евиденције о наплати камате на пласирана средства. Обављају се послови у вези са задуживањем у земљи и иностранству који подразумевају: припрему захтева за мишљење надлежног министарства у вези са задуживањем, припрему аката о задуживању, управљање примањима од задуживања и вођење евиденције о дугу, праћење и вођење евиденције о исплати ануитета код домаћег и иностраног задуживања, припрему налога за отплату ануитета, књижење трансакција по основу плаћеног ануитета, обављање послова у вези сервисирања јавног дуга АП Војводине у иностранству, комуникацију са Европском банком за обнову и развој у вези задуживања и израду извештаја о стању дуга за укључивање у кварталне и годишњи финансијски извештај, доставља извештаје према обавезама из уговора са Европском банком за обнову и развој. У Сектору се припрема поступак избора пословних банака за пласирање, односно инвестирање средстава и припремају нацрти уговора у вези са тим пласирањем, спроводи се поступак пласирања, односно инвестирања слободних новчаних средстава и о томе се израђују извештаји. У Сектору се припрема се сагласност за исплату зарада у јавним предузећима чији је оснивач АП Војводина са становишта планиране масе. Према потребама израђују се извештаји за потребе Покрајинске владе као и други законом и другим актима прописани извештаји. Обрађују се захтеви и припремају налози за отварање и укидање подрачуна директних и индиректних буџетских корисника у КРТ – у, обрађују захтеви и припремају налози за отварање и укидање девизних подрачуна у девизном КРТ – у и девизних рачуна у Народној банци Србије за директне и индиректне буџетске кориснике, врши се упис и брисање из регистра корисника буџета код Управе за трезор. Припремају се и обрађују информације о наплати потраживања из повереног кредитног портфолиа, информације о наплати потраживања која су дата на вођење Агенцији за осигурање депозита, стара се о наплати потраживања признатих у стечајној маси Развојне банке Војводине у стечају. Сектор сарађује са финансијским службама директних корисника буџета АП Војводине, а посредством њих и са индиректним буџетским корисницима из њихове надлежности, остварује непосредну сарадњу са Управом за трезор, надлежним републичким, покрајинским, регионалним и локалним органима, организацијама, установама и институцијама и другим правним лицима који се баве пре свега финансијским пословима. Сектор обезбеђује услове за унапређивање знања и вештина запослених, прати и проучава прописе из области јавних финансија и по потреби покреће иницијативу за измену истих.
У Сектору за управљaње финансијским средствима и послoве у вези са задуживањем ужа унутрашња јединица је Одсек за управљање финансијским средствима и послове у вези са задуживањем.