Информатор о раду

 

Поводом Међународног дана права јавности да зна, 28. септембра 2012. године Покрајинском секретаријату за финансије је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доделио награду за допринос афирмисању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду. Ово признање Секретаријат је добио по избору Комисије за избор кандидата за доделу признања, чији су чланови представници Коалиције за слободу приступа информацијама, новинарских удружења и академске јавности. Признање је уручио повереник Родољуб Шабић.

Покрајински секретаријат за финансије, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, матични број 08035059, порески идентификациони број (ПИБ) 100715309.

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за финансије припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС” бр. 68/10 ).

Први Информатор о раду Покрајинског секретаријата за финансије објављен је 13.07.2006. године.

Последњи информатор, сачињен према одредбама Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС” бр. 68/10), објављен је дана 30.04.2022. године на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за финансије.

Ажуриран је закључно са 31.03.2022. године.

Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику.

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Датум ажурирања језик / писмо .doc .pdf
31.03.2022. српски – ћирилица word pdf
31.03.2022. српски – латиница word pdf
28.02.2022. мађарски – magyar word pdf
28.02.2022. румунски – limba română word pdf
28.02.2022. русински – ruski word pdf
28.02.2022. словачки – slovenský word pdf
28.02.2022. хрватски – hrvatski word pdf