Pribavlјanje podataka iz službenih evidencija

Obaveštenje o primeni članova 9, 103. i 207. Zakona o opštem upravnom postupku

Zakon o opštem upravnom postupku (”Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) stupio je na snagu 9. marta 2016. godine. Iako je navedeni Zakon predvideo odloženu primenu za većinu odredbi za 1. jun 2017. godine, odredbe Zakona koje se tiču razmene podataka iz službenih evidencija počele su da se primenjuju 8. juna 2016. godine i to članovi 9, 103. i 207.

U skladu sa članom 103. ovog zakona organ je dužan da po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom vrši uvid, pribavlјa i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamolјeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana ako nije drugačije propisano. U skladu sa navedenim članom Zakona u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

S tim u vezi, stranka može i sama da stavi na uvid potrebnu dokumentaciju (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državlјanstvu Republike Srbije i drugo) ukoliko joj ne odgovara pribavlјanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njen zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Kako Zakon o opštem upravnom postupku propisuje nov način postupanja prilikom prijema zahteva i rešavanja u upravnim poslovima neophodno je da se stranka saglasi sa tim da se njeni podaci mogu obrađivati za svrhu određenog upravnog postupka, u kom slučaju potpisuje izjavu o saglasnosti za rukovanje podacima o ličnosti.

Napominjemo da će se podaci pribavlјati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državlјana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

1. Uputstvo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o primeni odredaba odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16) kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija može se preuzeti ovde

2. Obrazac izjave o saglasnosti za obradu i pribavlјanje ličnih podataka (Obrazac 1) može se preuzeti ovde

3. Obrazac zahteva za pribavlјanje podataka iz službenih evidencija odnosno o dostavlјanju podataka iz službene evidencije koji popunjava ovlašćeno službeno lice organa (Obrazac 2) može se preuzeti ovde