Прибављање података из службених евиденција

Обавештење о примени чланова 9, 103. и 207. Закона о општем управном поступку

Закон о општем управном поступку (”Службени гласник РС”, бр. 18/2016) ступио је на снагу 9. марта 2016. године. Иако је наведени Закон предвидео одложену примену за већину одредби за 1. јун 2017. године, одредбе Закона које се тичу размене података из службених евиденција почеле су да се примењују 8. јуна 2016. године и то чланови 9, 103. и 207.

У складу са чланом 103. овог закона орган је дужан да по службеној дужности у складу са законом врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана ако није другачије прописано. У складу са наведеним чланом Закона у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

С тим у вези, странка може и сама да стави на увид потребну документацију (извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, уверење о држављанству Републике Србије и друго) уколико јој не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њен захтев био решен у што краћем року.

Како Закон о општем управном поступку прописује нов начин поступања приликом пријема захтева и решавања у управним пословима неопходно је да се странка сагласи са тим да се њени подаци могу обрађивати за сврху одређеног управног поступка, у ком случају потписује изјаву о сагласности за руковање подацима о личности.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

1. Упутство Министарства државне управе и локалне самоуправе о примени одредаба одредаба чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција може се преузети  овде

2. Образац изјаве о сагласности за обраду и прибављање личних података (Образац 1) може се преузети  овде

3. Образац захтева за прибављање података из службених евиденција односно о достављању података из службене евиденције који попуњава овлашћено службено лице органа (Образац 2) може се преузети овде