Покрајински секретаријат за финансије

Зграда Покрајинске владе

 

Покрајински секретаријат за финансије, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области финансија и економије, као и послове покрајинског буџета и трезора у складу са законом.

Покрајински секретаријат за финансије прати наплату јавних прихода и анализира фискални потенцијал локалних самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине, као и остварење просечне нето зараде у Републици Србији; сарађује с надлежним републичким органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, организацијама, установама и институцијама ради реализације равномерног регионалног развоја и израђује информације о специфичним питањима од интереса за економски развој Аутономне покрајине Војводине; обавља послове припреме, праћења спровођења и извештавања о реализацији капиталних пројеката у складу са актима којима је уређена ова област и усклађује активности с циљем успешног коришћења средстава из претприступних, структурних и кохезионих фондова Европске уније у Аутономној покрајини Војводини.

Покрајински секретаријат за финансије врши надзор над примењивањем одредаба Закона о јавној својини и на основу њега донетих подзаконских прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Аутономне покрајине Војводине.

Покрајински секретаријат за финансије припрема акте за Скупштину и Покрајинску владу у оквиру своје надлежности и обавља и друге послове одређене законом, Статутом и другим прописима.