Документа која се користе у раду

Документа која се користе у раду


ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ РАДИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИДЕНТИФИКАЦИОНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА BISTrezor ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПУТСТВО О РАДУ ТРЕЗОРА АП ВОЈВОДИНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАЧУНОВОДСТВЕНОМ ОБУХВАТАЊУ ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ПОМОЋНИХ КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

УПУТСТВО О БЛАГАЈНИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ КОЈЕ СЕ ОБАВЉА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПУТСТВО О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБАВЉАЊА ТРАНСАКЦИЈА СА ЕФЕКТИВНИМ СТРАНИМ НОВЦЕМ ЗА ПОТРЕБЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО

УПУТСТВО О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАЧУНОВОДСТВЕНОМ ОБУХВАТАЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА УКЉУЧЕНИХ У КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СРЕДСТАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ДАТЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА О РОКОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОВРАЋАЈА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА И О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА О ОЦЕЊИВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД У ОДБОРИМА, КОМИСИЈАМА И ДРУГИМ РАДНИМ ТЕЛИМА

ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА О ПЛАТАМА, НАКНАДИ ТРОШКОВА, ОТПРЕМНИНИ И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗАКОН О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ВРШЕЊА НАДЗОРА НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ СЕКТОРА И ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У КОЈИМА СУ СУБЈЕКТИ ЈАВНОГ СЕКТОРА ДУЖНИЦИ И ИЗМЕЂУ СУБЈЕКАТА ЈАВНОГ СЕКТОРА, КАО И О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОСТАВЉАЊА И ПРЕУЗИМАЊА ПОДАТАКА О ПРЕУЗЕТИМ ОБАВЕЗАМА СУБЈЕКАТА ЈАВНОГ СЕКТОРА, РАДИ ВРШЕЊА ТОГ НАДЗОРА

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


Архива


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ РАДИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ РАДИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ РАДИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ