Сектор за правне и економске послове

У оквиру Сектора за правне и економске послове обављају се нормативно – правни, опште – правни, финансијско – материјални, административни и пратећи помоћно – технички послови. У оквиру Сектора обављају се послови припреме и израде предлога и нацрта општих аката из делокруга рада Секретаријата. Сектор самостално или по потреби у сарадњи са другим секторима Секретаријата израђује мишљења на акта које доноси Покрајинска влада и Скупштина АП Војводине, кад је за њихово спровођење потребно обезбедити финансијска средства. У Сектору се обављају материјално – финансијски послови везани за припрему и израду решења за исплату средстава са консолидованог рачуна трезора, а која се односе на плаћања Секретаријата, односно преноса средстава. У Сектору се обављају послови израде акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату, опште правни послови у области радних односа и израда аката о појединачним правима из радних односа запослених у Секретаријату. У оквиру Сектора се обављају стручно технички и административни послови везани за спровођење конкурса за попуњавање радних места у Секретатијату. Сектор припрема годишњи програм рада и извештаје о раду Секретаријата.  Обављају се стручно административни послови везани за образовање и рад стручних комисија које у оквиру делатности Секретаријата образује покрајински секретар. У оквиру Сектора се обављају послови надзора над примењивањем одредаба Закона о јавној својини и на основу њега донетих подзаконских прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Аутономне покрајине Војводине. У Сектору се воде евиденције: о присутности запослених у Сектору, о прековременим сатима запослених у Секретаријату, материјалима и дописима који су достављени Секретаријату и о стручној литератури која се набавља за потребе стручног усавршавања запослених у Секретаријату. За потребе Секретаријата обављају се послови спровођења поступка јавних набавки. У Сектору се обављају материјално – финансијски послови финансијске службе Секретаријата, који се односе на припрему и израду предлога финансијског плана, припрему и комплетирање документације за извршење финансијског плана, припрему захтева за исплату средстава, вођење помоћних књига и усклађивање са главном књигом трезора и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја. Обављају се административни и канцеларијски послови за потребе Секретаријата, послови дистрибуције интерних аката, послови пријема, расподеле и дистрибуције поште и набавке канцеларијског материјала за потребе запослених у Секретаријату. Воде се следеће књиге: Доставна књиге за место, Књига улазних фактура и Књига стручне литературе. Обављају се административни послови везани за обезбеђивања службеног возила за потребе Секретаријата, издавање путних налога за службена путовања за запослене у Секретаријату. Обављају се послови возача моторног возила за потребе покрајинског секретара. Сектор припрема предлог одлуке за Покрајинску владу  којом се утврђују услови, начин и критеријуми за доделу средстава Секретаријата за пројекте чију је реализацију финансијски подржала Европска унија; припрема текст јавног конкурса, конкурсне обрасце и упутства за спровођење одлуке; учествује у раду конкурсне комисије која врши вредновање поднетих пријава на јавни конкурс; сачињава образложени предлог за доделу средстава по јавном конкурсу; израђују се акти везани за  доделу средстава по јавном конкурсу – решења и уговора; израђују се решења за исплату средстава са консолидованог рачуна трезора, а која се односе на плаћања по основу склопљених уговора; припрема извештаје и даје инструкције корисницима средстава везане за поврат неутрошених средстава у буџет АП Војводине; прати реализацију подржаних пројеката. У циљу планирања потребних средстава у буџету АП Војводине за суфинансирање развојних пројеката Сектор сарађује са надлежним републичким, покрајинским, регионалним и локалним органима, организацијама, установама и институцијама.

У Сектору за правне и економске послове уже унутрашње јединице су:

  • Одељење за правне и заједничке послове и
  • Одељење за финансијске послове и економски развој.