Сектор за правне и економске послове

03. Зграда Покрајинске владе

У оквиру Сектора за правне и економске послове обављају се нормативно – правни, опште – правни, финансијско – материјални, студијско аналитички,  административни и пратећи помоћно – технички послови. У оквиру Сектора обављају се послови припреме и израде предлога и нацрта општих аката из делокруга рада Секретаријата. По потреби Сектор у сарадњи са другим секторима Секретаријата припрема стручна мишљења Скупштини Аутономне покрајине Војводине и Покрајинској влади на нацрте и предлоге аката, по питању усаглашености ових аката у правном систему, кад је за њихово спровођење потребно обезбедити финансијска средства. У Сектору се обављају послови израде кадровског плана Секретаријата. Сектор припрема акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату. У Сектору се обављају нормативно – правни и опште правни послови у области радних односа и послови израде аката о појединачним правима из радних односа запослених и радно ангажованих лица у Секретаријату. Сектор остварује сарадњу са Службом за управљање људским ресурсима у погледу радно правног статуса запослених и радно ангажованих лица и стручног усавршавања запослених у Секретаријату. У оквиру Сектора се обављају стручно технички и административни послови везани за спровођење конкурса за попуњавање радних места у Секретаријату. Обављају се стручно административни послови везани за образовање и рад стручних комисија и радних група које у оквиру делатности Секретаријата образује покрајински секретар. У сарадњи са другим секторима Секретаријата Сектор припрема годишњи програм рада и извештаје о раду Секретаријата, као и друге извештаје везане за рад Секретаријата. У оквиру Сектора се обављају стручни и административни послови везани за израду и праћење реализације плана интегритета, спречавања сукоба интереса при вршењу јавних функција, пријављивања функције лица која врше јавне функције, вођења евиденције о поклонима и остали послови који се тичу обавеза које произилазе из закона којим је уређена област борбе против корупције и спречавања сукоба интереса. У Сектору се обављају послови израде и објављивања Информатора о раду на веб-презентацији Секретаријата. Обављају се нормативно правни послови успостављања, спровођења и ажурирања аката финансијског управљања и контроле. У сарадњи са другим секторима Секретаријата обављају се послови надзора над примењивањем одредаба Закона о јавној својини и на основу њега донетих подзаконских прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини AП Војводине. У Сектору се воде евиденције: о присутности запослених у Сектору, о прековременим сатима запослених у Секретаријату, материјалима и дописима који су достављени Секретаријату и стручној литератури која се набавља за потребе стручног усавршавања запослених у Секретаријату. За потребе Секретаријата обављају се послови спровођења поступка јавних набавки. Обављају се административни и канцеларијски послови за потребе Секретаријата, послови дистрибуције интерних аката, послови пријема, расподеле и дистрибуције поште и набавке канцеларијског материјала за потребе запослених у Секретаријату. Воде се следеће књиге: Доставна књиге за место, Књига улазних фактура и Књига стручне литературе. Обављају се административни послови везани за обезбеђивања службеног возила за потребе Секретаријата, издавање путних налога за службена путовања за запослене у Секретаријату. Обављају се послови возача моторног возила за потребе Секретаријата. У Сектору се обављају материјално – финансијски послови припреме и израде решења за исплату, односно пренос средстава, везано за плаћања Секретаријата. У Сектору се обављају материјално – финансијски послови финансијске службе Секретаријата, који се односе на припрему и израду предлога кадровског и финансијског плана, припрему и комплетирање документације за извршење финансијског плана, припрему захтева за исплату средстава, вођење помоћних књига и усклађивање са главном књигом трезора и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја. Сектор припрема предлог одлуке за Покрајинску владу којом се утврђују услови, начин и критеријуми за доделу средстава Секретаријата за пројекте чију је реализацију финансијски подржала Европска унија. Сектор припрема текст јавног конкурса, конкурсне обрасце и упутства за спровођење Одлуке. Запослени у Сектору учествују у раду конкурсне комисије која врши вредновање поднетих пријава на јавни конкурс и у оквиру комисије сачињавају образложени предлог за доделу средстава по јавном конкурсу. Израђују се акти везани за доделу средстава по јавном конкурсу (решење о додели средстава, уговори са корисницима средстава и решења за исплату средстава по основу склопљених уговора). Обављају се послови праћења реализације подржаних пројеката и с тим у вези Сектор израђује потребне извештаје и у сарадњи са другим секторима даје инструкције корисницима средстава везане за поврат неутрошених средстава у буџет АП Војводине. По потреби Сектор учествује у изради повремених информација о специфичним питањима од интереса за економски развој АП Војводине. У Сектору се обављају послови припреме и оцене, као и праћења спровођења и извештавања о реализацији капиталних пројеката у сладу са актима којима је уређена ова област. Обављају се послови обезбеђивања и одржавања техничких предуслова за приступ „он-лајн бази капиталних пројеката АП Војводине“ и води се База капиталних пројеката АП Војводине као информациони систем који се успоставља при Секретаријату и служи као подршка управљању капиталним пројектима чији је овлашћени предлагач директни корисник буџетских средстава АП Војводине. Обављају се послови уноса и ажурирања података у Бази капиталних пројеката АП Војводине. Обављају се стручно административни послови везани за образовање и рад експертске комисије надлежне за контролу претходне студије изводљивости капиталних пројеката. Обављају се послови обезбеђивања техничких услова за приступ интегрисаној бази капиталних пројеката која је успостављена при републичком органу надлежном за послове финансије. У Сектору се обављају послове праћења и ажурирања података за „web“ сајт из делокруга рада Секретаријата и усклађивања „web“ презентације Покрајинског секретаријата са одговарајућим смерницама за израду „web“ презентација органа територијалне аутономије. Сектор сарађује са надлежним републичким, покрајинским, регионалним и локалним органима, организацијама, установама и институцијама.

У Сектору за правне и економске послове ужа унутрашња јединица је Одељење за правне и финансијске послове у оквиру кога се налазе:

  1. Одсек за правне и заједничке послове и
  2. Одсек за финансијске послове и економски развој.