Sektor za pravne i ekonomske poslove

03. Зграда Покрајинске владе

U okviru Sektora za pravne i ekonomske poslove obavljaju se normativno – pravni, opšte – pravni, finansijsko – materijalni, studijsko analitički, administrativni i prateći pomoćno – tehnički poslovi. U okviru Sektora obavljaju se poslovi pripreme i izrade predloga i nacrta opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata. Po potrebi Sektor u saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata priprema stručna mišljenja Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinskoj vladi na nacrte i predloge akata, po pitanju usaglašenost ovih akata u pravnom sistemu, kad je za njihovo sprovođenje potrebno obezbediti finansijska sredstva. U Sektoru se obavljaju poslovi izrade kadrovskog plana Sekretarijata. Sektor priprema akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Sekretarijatu. U Sektoru se obavljaju normativno – pravni i opšte pravni poslovi u oblasti radnih odnosa i poslovi izrade akata o pojedinačnim pravima iz radnih odnosa zaposlenih i radno angažovanih lica u Sekretarijatu. Sektor ostvaruje saradnju sa Službom za upravljanje ljudskim resursima u pogledu radno pravnog statusa zaposlenih i radno angažovanih lica i stručnog usavršavanja zaposlenih u Sekretarijatu. U okviru Sektora se obavljaju stručno tehnički i administrativni poslovi vezani za sprovođenje konkursa za popunjavanje radnih mesta u Sekretarijatu. Obavljaju se stručno administrativni poslovi vezani za obrazovanje i rad stručnih komisija i radnih grupa koje u okviru delatnosti Sekretarijata obrazuje pokrajinski sekretar. U saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata Sektor priprema godišnji program rada i izveštaje o radu Sekretarijata, kao i druge izveštaje vezane za rad Sekretarijata. U okviru Sektora se obavljaju stručni i administrativni poslovi vezani za izradu i praćenje realizacije plana integriteta, sprečavanja sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, prijavljivanja funkcije lica koja vrše javne funkcije, vođenja evidencije o poklonima i ostali poslovi koji se tiču obaveza koje proizilaze iz zakona kojim je uređena oblast borbe protiv korupcije i sprečavanja sukoba interesa. Obavljaju se normativno pravni poslovi uspostavljanja, sprovođenja i ažuriranja akata finansijskog upravljanja i kontrole. U saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata obavljaju se poslovi nadzora nad primenjivanjem odredaba Zakona o javnoj svojini i na osnovu njega donetih podzakonskih propisa o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini AP Vojvodine. U Sektoru se vode evidencije: o prisutnosti zaposlenih u Sektoru, o prekovremenim satima zaposlenih u Sekretarijatu, materijalima i dopisima koji su dostavljeni Sekretarijatu i stručnoj literaturi koja se nabavlja za potrebe stručnog usavršavanja zaposlenih u Sekretarijatu. Za potrebe Sekretarijata obavljaju se poslovi sprovođenja postupka javnih nabavki. Obavljaju se administrativni i kancelarijski poslovi za potrebe Sekretarijata, poslovi distribucije internih akata, poslovi prijema, raspodele i distribucije pošte i nabavke kancelarijskog materijala za potrebe zaposlenih u Sekretarijatu. Vode se sledeće knjige: Dostavna knjige za mesto, Knjiga ulaznih faktura i Knjiga stručne literature. Obavljaju se administrativno – tehnički poslovi vezani za komuniciranje pokrajinskog sekretara, zamenika pokrajinskog sekretara i podsekretara sa drugim subjektima, poslovi pripreme i održavanja sastanaka i službenih poseta ovih lica. Obavljaju se studijsko – analitički poslovi prikupljanja i pripreme informacija za potrebe prezentovanja rada Sekretarijata, izrade saopštenja za javnost u vezi sa delokrugom rada Sekretarijata i aktivnostima izabranih lica i službenika na položaju u Sekretarijatu. Obavljaju se administrativni poslovi vezani za obezbeđivanja službenog vozila za potrebe Sekretarijata, izdavanje putnih naloga za službena putovanja za zaposlene u Sekretarijatu. Obavljaju se poslovi vozača motornog vozila za potrebe Sekretarijata. U Sektoru se obavljaju materijalno – finansijski poslovi pripreme i izrade rešenja za isplatu, odnosno prenos sredstava, vezano za plaćanja Sekretarijata. U Sektoru se obavljaju materijalno – finansijski poslovi finansijske službe Sekretarijata, koji se odnose na pripremu i izradu predloga kadrovskog i finansijskog plana, pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskog plana, pripremu zahteva za isplatu sredstava, vođenje pomoćnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja. Sektor priprema predlog odluke za Pokrajinsku vladu kojom se utvrđuju uslovi, način i kriterijumi za dodelu sredstava Sekretarijata za projekte čiju je realizaciju finansijski podržala Evropska unija. Sektor priprema tekst javnog konkursa, konkursne obrasce i uputstva za sprovođenje Odluke. Zaposleni u Sektoru učestvuju u radu konkursne komisije koja vrši vrednovanje podnetih prijava na javni konkurs i u okviru komisije sačinjavaju obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu. Izrađuju se akti vezani za dodelu sredstava po javnom konkursu (rešenje o dodeli sredstava, ugovori sa korisnicima sredstava i rešenja za isplatu sredstava po osnovu sklopljenih ugovora). Obavljaju se poslovi praćenja realizacije podržanih projekata i s tim u vezi Sektor izrađuje potrebne izveštaje i u saradnji sa drugim sektorima daje instrukcije korisnicima sredstava vezane za povrat neutrošenih sredstava u budžet AP Vojvodine. Po potrebi Sektor učestvuje u izradi povremenih informacija o specifičnim pitanjima od interesa za ekonomski razvoj AP Vojvodine. U Sektoru se obavljaju poslovi pripreme i ocene, kao i praćenja sprovođenja i izveštavanja o realizaciji kapitalnih projekata u sladu sa aktima kojima je uređena ova oblast. U saradnji sa organizacionom jedinicom Sekretarijata nadležnom za informacione poslove obavljaju se poslovi vezani za „on-lajn bazu kapitalnih projekata AP Vojvodine“ i Bazu kapitalnih projekata AP Vojvodine koji se kao informacioni sistem uspostavlja pri Sekretarijatu i služi kao podrška upravljanju kapitalnim projektima čiji je ovlašćeni predlagač direktni korisnik budžetskih sredstava AP Vojvodine, kao i poslovi unosa i ažuriranja podataka u Bazi kapitalnih projekata AP Vojvodine. Obavljaju se stručno administrativni poslovi vezani za obrazovanje i rad ekspertske komisije nadležne za kontrolu prethodne studije izvodljivosti kapitalnih projekata. Sektor sarađuje sa nadležnim republičkim, pokrajinskim, regionalnim i lokalnim organima, organizacijama, ustanovama i institucijama.

U Sektoru za pravne i ekonomske poslove uža unutrašnja jedinica je Odelјenje za pravne i finansijske poslove u okviru koga se nalaze:

  1. Odsek za pravne i zajedničke poslove i
  2. Odsek za finansijske poslove i ekonomski razvoj.