Sektor za pravne i ekonomske poslove

03. Зграда Покрајинске владе

U okviru Sektora za pravne i ekonomske poslove obavlјaju se normativno – pravni, opšte – pravni, finansijsko – materijalni, studijsko analitički,  administrativni i prateći pomoćno – tehnički poslovi. U okviru Sektora obavlјaju se poslovi pripreme i izrade predloga i nacrta opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata. Po potrebi Sektor u saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata priprema stručna mišlјenja Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinskoj vladi na nacrte i predloge akata, po pitanju usaglašenosti ovih akata u pravnom sistemu, kad je za njihovo sprovođenje potrebno obezbediti finansijska sredstva. U Sektoru se obavlјaju poslovi izrade kadrovskog plana Sekretarijata. Sektor priprema akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Sekretarijatu. U Sektoru se obavlјaju normativno – pravni i opšte pravni poslovi u oblasti radnih odnosa i poslovi izrade akata o pojedinačnim pravima iz radnih odnosa zaposlenih i radno angažovanih lica u Sekretarijatu. Sektor ostvaruje saradnju sa Službom za upravlјanje lјudskim resursima u pogledu radno pravnog statusa zaposlenih i radno angažovanih lica i stručnog usavršavanja zaposlenih u Sekretarijatu. U okviru Sektora se obavlјaju stručno tehnički i administrativni poslovi vezani za sprovođenje konkursa za popunjavanje radnih mesta u Sekretarijatu. Obavlјaju se stručno administrativni poslovi vezani za obrazovanje i rad stručnih komisija i radnih grupa koje u okviru delatnosti Sekretarijata obrazuje pokrajinski sekretar. U saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata Sektor priprema godišnji program rada i izveštaje o radu Sekretarijata, kao i druge izveštaje vezane za rad Sekretarijata. U okviru Sektora se obavlјaju stručni i administrativni poslovi vezani za izradu i praćenje realizacije plana integriteta, sprečavanja sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, prijavlјivanja funkcije lica koja vrše javne funkcije, vođenja evidencije o poklonima i ostali poslovi koji se tiču obaveza koje proizilaze iz zakona kojim je uređena oblast borbe protiv korupcije i sprečavanja sukoba interesa. U Sektoru se obavlјaju poslovi izrade i objavlјivanja Informatora o radu na veb-prezentaciji Sekretarijata. Obavlјaju se normativno pravni poslovi uspostavlјanja, sprovođenja i ažuriranja akata finansijskog upravlјanja i kontrole. U saradnji sa drugim sektorima Sekretarijata obavlјaju se poslovi nadzora nad primenjivanjem odredaba Zakona o javnoj svojini i na osnovu njega donetih podzakonskih propisa o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini AP Vojvodine. U Sektoru se vode evidencije: o prisutnosti zaposlenih u Sektoru, o prekovremenim satima zaposlenih u Sekretarijatu, materijalima i dopisima koji su dostavlјeni Sekretarijatu i stručnoj literaturi koja se nabavlјa za potrebe stručnog usavršavanja zaposlenih u Sekretarijatu. Za potrebe Sekretarijata obavlјaju se poslovi sprovođenja postupka javnih nabavki. Obavlјaju se administrativni i kancelarijski poslovi za potrebe Sekretarijata, poslovi distribucije internih akata, poslovi prijema, raspodele i distribucije pošte i nabavke kancelarijskog materijala za potrebe zaposlenih u Sekretarijatu. Vode se sledeće knjige: Dostavna knjige za mesto, Knjiga ulaznih faktura i Knjiga stručne literature. Obavlјaju se administrativni poslovi vezani za obezbeđivanja službenog vozila za potrebe Sekretarijata, izdavanje putnih naloga za službena putovanja za zaposlene u Sekretarijatu. Obavlјaju se poslovi vozača motornog vozila za potrebe Sekretarijata. U Sektoru se obavlјaju materijalno – finansijski poslovi pripreme i izrade rešenja za isplatu, odnosno prenos sredstava, vezano za plaćanja Sekretarijata. U Sektoru se obavlјaju materijalno – finansijski poslovi finansijske službe Sekretarijata, koji se odnose na pripremu i izradu predloga kadrovskog i finansijskog plana, pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskog plana, pripremu zahteva za isplatu sredstava, vođenje pomoćnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora i sastavlјanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja. Sektor priprema predlog odluke za Pokrajinsku vladu kojom se utvrđuju uslovi, način i kriterijumi za dodelu sredstava Sekretarijata za projekte čiju je realizaciju finansijski podržala Evropska unija. Sektor priprema tekst javnog konkursa, konkursne obrasce i uputstva za sprovođenje Odluke. Zaposleni u Sektoru učestvuju u radu konkursne komisije koja vrši vrednovanje podnetih prijava na javni konkurs i u okviru komisije sačinjavaju obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu. Izrađuju se akti vezani za dodelu sredstava po javnom konkursu (rešenje o dodeli sredstava, ugovori sa korisnicima sredstava i rešenja za isplatu sredstava po osnovu skloplјenih ugovora). Obavlјaju se poslovi praćenja realizacije podržanih projekata i s tim u vezi Sektor izrađuje potrebne izveštaje i u saradnji sa drugim sektorima daje instrukcije korisnicima sredstava vezane za povrat neutrošenih sredstava u budžet AP Vojvodine. Po potrebi Sektor učestvuje u izradi povremenih informacija o specifičnim pitanjima od interesa za ekonomski razvoj AP Vojvodine. U Sektoru se obavlјaju poslovi pripreme i ocene, kao i praćenja sprovođenja i izveštavanja o realizaciji kapitalnih projekata u sladu sa aktima kojima je uređena ova oblast. Obavlјaju se poslovi obezbeđivanja i održavanja tehničkih preduslova za pristup „on-lajn bazi kapitalnih projekata AP Vojvodine“ i vodi se Baza kapitalnih projekata AP Vojvodine kao informacioni sistem koji se uspostavlјa pri Sekretarijatu i služi kao podrška upravlјanju kapitalnim projektima čiji je ovlašćeni predlagač direktni korisnik budžetskih sredstava AP Vojvodine. Obavlјaju se poslovi unosa i ažuriranja podataka u Bazi kapitalnih projekata AP Vojvodine. Obavlјaju se stručno administrativni poslovi vezani za obrazovanje i rad ekspertske komisije nadležne za kontrolu prethodne studije izvodlјivosti kapitalnih projekata. Obavlјaju se poslovi obezbeđivanja tehničkih uslova za pristup integrisanoj bazi kapitalnih projekata koja je uspostavlјena pri republičkom organu nadležnom za poslove finansije. U Sektoru se obavlјaju poslove praćenja i ažuriranja podataka za „web“ sajt iz delokruga rada Sekretarijata i usklađivanja „web“ prezentacije Pokrajinskog sekretarijata sa odgovarajućim smernicama za izradu „web“ prezentacija organa teritorijalne autonomije. Sektor sarađuje sa nadležnim republičkim, pokrajinskim, regionalnim i lokalnim organima, organizacijama, ustanovama i institucijama.

U Sektoru za pravne i ekonomske poslove uža unutrašnja jedinica je Odelјenje za pravne i finansijske poslove u okviru koga se nalaze:

  1. Odsek za pravne i zajedničke poslove i
  2. Odsek za finansijske poslove i ekonomski razvoj.