Informator o radu

Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembra 2012. godine Pokrajinskom sekretarijatu za finansije je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dodelio nagradu za doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu. Ovo priznanje Sekretarijat je dobio po izboru Komisije za izbor kandidata za dodelu priznanja, čiji su članovi predstavnici Koalicije za slobodu pristupa informacijama, novinarskih udruženja i akademske javnosti. Priznanje je uručio poverenik Rodoljub Šabić.

Pokrajinski sekretarijat za finansije, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, matični broj 08035059, poreski identifikacioni broj (PIB) 100715309.

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za finansije pripremljen je na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS” br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Sl. glasnik RS” br. 68/10 ).

Prvi Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za finansije objavljen je 13.07.2006. godine. Ovaj informator, sačinjen prema odredbama Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Sl. glasnik RS” br. 68/10), objavljen je dana 30.09.2019. godine na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

Ažuriran je zaključno sa 31.08.2019. godine.

Informator se na zahtev zainteresovanog lica izdaje i u štampanom obliku, a uvid u štampanu kopiju informatora se može ostvariti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za finansije, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

INFORMATOR O RADU

Datum ažuriranja jezik / pismo .doc .pdf
31.08.2019. srpski – ćirilica word pdf
31.08.2019. srpski – latinica word pdf
31.05.2019. mađarski – magyar word pdf
30.06.2019. rumunski – limba română word pdf
30.06.2019. rusinski – ruski word pdf
30.06.2019. slovački – slovenský word pdf
30.06.2019. hrvatski – hrvatski word pdf