Aktuelno

2020.

ČETVRTE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


TREĆE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilog 4 – Transferi iz budžeta Republike Srbije

Prilog 5 – Programska struktura predloga Zakona o budžetu Republike Srbije


DRUGE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU IZRADE NARATIVNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilozi


INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSK ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR – MART 2020. GODINE

INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSK ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU U PERIODU JANUAR – DECEMBAR 2019. GODINE


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


Obaveštenje o ishodu javnog poziva za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda AP Vojvodine

ODLUKA O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


Javni poziv za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda Autonomne pokrajine Vojvodine

 

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET ZA 2020. GODINU


2019.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


2. PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020 godinu

Prilozi 2020


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


Obaveštenje o ishodu javnog poziva za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda AP Vojvodine


GRAĐANSKI BUDžET


Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2019. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Prijava – Obrazac PK


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2019. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije


Javni poziv za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda Autonomne pokrajine Vojvodine

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

Prilozi


2018.


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


ČETVRTE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

TREĆE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Prilozi

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa

Uputstvo za izradu programskog budžeta

Prilog 1

Prilog 2


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU – REBALANS II


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


Instrukcija za predlaganje kapitalnih projekata radi pripreme plana javnih investicija AP Vojvodine za period 2019 – 2021. godine
Prilog 1 – Obrazac KI
Prilog 2 – Obrazac KR
Prilog 3 – Obrazac KF


GRAĐANSKI BUDžET

2017.


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


Izmene i dopune Uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Budžet 2018 – Prilog 1
Budžet 2018 – Prilog 2 Budžet 2018 – Prilog 3
Budžet 2018 – Prilog 4 Budžet 2018 – Prilog 5

Rešenje o licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije


Drugi javni konkurs u 2017.godini za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Obrazac prijave na javni konkurs

Uputstvo za popunjavanje prijave na Javni konkurs


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


Uputstvo za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Budžet 2018 – Prilog 1
Budžet 2018 – Prilog 2


Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Autonomne pokrajine Vojvodine

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2016. godinu

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2016. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2016. godinu

Prezentacija Odluke o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU


Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za izmenu periodičnog plana potrošnje i odobrenog obima rashoda i izdataka (kvote) za određeni period

Obrazac IPP

2016.

Uputstvo o metodologiji i dinamici izrade finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Prilozi

GRAĐANSKI BUDžET – Vodič kroz budžet AP Vojvodine za 2017. godinu

Javni poziv za izbor poslovne banke za obezbeđenje kredita za refinansiranje dela javnog duga Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Druga izmena i dopuna uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Budžet 2017 – Prilog 5 – TRANSFERI IZ BUDžETA RS

Izmene i dopune uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Obaveštenje o primeni članova 9, 103. i 207. Zakona o opštem upravnom postupku

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu – NOVEMBAR

Treća izmena uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Budžet 2017 – Prilog 1
Budžet 2017 – Prilog 2
Budžet 2017 – Prilog 3
Budžet 2017 – Prilog 4

Druga izmena uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Izmena uputstva za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBRA: LICENCA ZA SQL MANAGER IBEXPERT DEVELOPER STUDIO EDITION (JNMV broj: 102-404-191/2016-02 od 20.10.2016. godine)

  1. POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA
  3. ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Uputstvo za pripremu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Budžet 2017 – Prilog 1
Budžet 2017 – Prilog 2
Budžet 2017 – Prilog 3
Kriterijumi za procenu doprinosa ROB ciljeva RR i klasifikaciju programa u odnosu na pitanja rodne ravnopravnosti

Ciljevi Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2016-2020
Ključ za tumačenje rezultata samoprocene budžetskih korisnika na osnovu Kriterijuma za procenu doprinosa ROB ciljeva RR i klasifikaciju programa u odnosu na pitanja rodne ravnopravnosti

Uputstvo o metodologiji i dinamici izrade finansijskog plana direktnih korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu usklađenog sa aproprijacijama odobrenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, uključujući i promene u aproprijacijama odobrene od 01. avgusta do 30. septembra 2016. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu

Rešenje o licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja