Sektor za poslove glavne knjige trezora

04. Зграда Покрајинске владе

Sektoru za poslove glavne knjige trezora obavlјaju se materijalno – finansijski i studijsko – analitički poslovi koji obuhvataju: projekciju i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine (u dalјem tekstu: KRT APV) i kvota za preuzimanje obaveza i plaćanje; odobravanje rasporeda planiranih aproprijacija direktnog budžetskog korisnika pojedinačno na indirektne budžetske korisnike iz njegove nadležnosti. Obavlјaju se poslovi upravlјanja sredstvima na KRT-a koji podrazumevaju upravlјanje likvidnošću, upravlјanje finansijskim sredstvima i investiranje, odnosno plasiranje slobodnih novčanih sredstava na finansijskom tržištu novca. Obavlјaju se poslovi u vezi sa zaduživanjem koji podrazumevaju: pripremu zahteva za mišlјenje nadležnog ministarstva u vezi sa zaduživanjem, pripremu akata o zaduživanju, upravlјanje primanjima od zaduživanja i vođenje evidencije o dugu, pripremu naloga za otplatu anuiteta i izradu izveštaja o stanju duga za uklјučivanje u kvartalne i godišnji finansijski izveštaj. U Sektoru se obavlјaju poslovi preventivne kontrole rashoda i odobravanja plaćanja koji obuhvataju: upravlјanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza i preventivnu kontrolu zahteva za plaćanje u smislu usaglašenosti sa aproprijacijama odobrenim aktom o budžetu i usvojenim finansijskim planom direktnih budžetskog korisnika. Prati se kretanje mase zarada u javnim preduzećima na nivou trezora AP Vojvodine i dostavlјaju izveštaji nadležnom ministarstvu. U Sektoru se priprema postupak izbora poslovnih banaka za plasiranje odnosno investiranje sredstava i pripremaju nacrti ugovora u vezi sa tim plasiranjem, sprovodi postupak  plasiranja, odnosno investiranja slobodnih novčanih sredstava i o tome izrađuju izveštaji. U Sektoru se obavlјaju poslovi nadzora nad izmirivanjem obaveza budžetskih korisnika u komercijalnim transakcijama, prati se nabavka i otuđenje finansijske imovine. Obavlјaju se poslovi  budžetskog računovodstva i izveštavanja koji obuhvataju: obradu plaćanja i računovodstveno evidentiranje glavne knjige računa izvršenja budžeta i pomoćnih knjiga i evidencija o stanju i promenama na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima, koji se vode na nivou pokrajinskog budžeta. U Sektoru se sintetizuju i konsoliduju podaci iz glavnih knjiga direktnih i indirektnih korisnika pokrajinskog budžeta na osnovu obrazaca periodičnih izveštaja i završnih računa, te nakon njihove provere i usklađivanja sa podacima iz glavne knjige računa izvršenja budžeta izrađuju konsolidovani periodični izveštaji i konsolidovani završni račun budžeta AP Vojvodine, izrađuje nacrt odluke o završnom računu budžeta AP Vojvodine i izrađuju šestomesečni i devetomesečni izveštaji o izvršenju budžeta AP Vojvodine koji se nakon razmatranja od strane Pokrajinske vlade dostavlјaju Skupštini AP Vojvodine. Prema potrebama izrađuju se izveštaji za potrebe Pokrajinske vlade kao i drugi zakonom i drugim aktima propisani izveštaji. Pripremaju se akta u vezi sa povraćajem neiskorišćenih budžetskih sredstava, obezbeđuju evidencije o promenama na računu izvršenja budžeta i svim podračunima otvorenim u KRT APV, deviznim podračunima otvorenih u deviznom KRT-u i deviznim računima otvorenim u NBS. Obrađuju se zahtevi i pripremaju nalozi za otvaranje i ukidanje podračuna direktnih i indirektnih budžetskih korisnika u KRT – u APV, obrađuju zahtevi i pripremaju nalozi za otvaranje i ukidanje deviznih podračuna u deviznom KRT – u i deviznih računa u NBS za direktne i indirektne budžetske korisnike. Proveravaju se i otvaraju šifre primaoca sredstava iz pokrajinskog budžeta po zahtevima organa pokrajinske uprave i stara se o bazi šifara, obrađuju se zahtevi i pripremaju nalozi za otvaranje i ukidanje budžetskog broja za direktne i indirektne budžetske korisnike. Stara se o kontnom planu za budžetski sistem, otvaraju i zatvaraju u bazi podataka konta i vrši njihovo povezivanje sa šiframa plaćanja, stara se o riznici podataka o ličnosti (za fizička lica koja primaju sredstva iz budžeta), izdaju se instrukcije budžetskim korisnicima i Pravobranilaštvu AP Vojvodine za naplatu prihoda i primanja u budžet. Sektor obezbeđuje mesečne izveštaje o prihodima, primanjima, rashodima i izdacima, za Ministarstvo finansija i Narodnu banku Srbije. Pripremaju se i obrađuju informacije o naplati potraživanja iz poverenog kreditnog portfolia, informacije o naplati potraživanja koja su data na vođenje Agenciji za osiguranje depozita, informacije u vezi sa stanjem akcija u Tesla štednoj banci ad Zagreb, stara se o naplati potraživanja priznatih u stečajnoj masi RBV u stečaju. U sektoru se obavlјaju poslovi  realizacije elektronskog plaćanja po nalozima direktnih budžetskih korisnika pokrajinskog budžeta. Vrši se obračun plate za sve organe pokrajinske uprave na jedinstven način, a prema rešenjima o utvrđivanju plate i listama prisutnosti, kao i drugoj dokumentaciji dostavlјenoj od strane direktnih budžetskih  korisnika. Šalјu se Poreskoj upravi elektronske poreske prijave u vezi sa obračunatom platom i drugim primanjima po nalozima direktnih budžetskih korisnika. Šalјu se podaci o isplaćenoj plati, naknadi plate i drugih primanja zaposlenih i drugih lica u Registar zaposlenih RS po ovlašćenjima direktnih budžetskih korisnika. Izrađuju se M-4, M-8, MUN i drugi propisani obrasci u vezi sa izvršenim isplatama. Organizuje se blagajničko poslovanje i vrši preuzimanje i isplata efektivnog stranog novca za isplatu troškova službenih putovanja u inostranstvo. Izdaju se potvrde o ostvarenim ličnim primanjima zaposlenih. U Sektoru se obavlјaju poslovi u vezi sa računovodstvenim evidentiranjem promena u glavoj knjizi trezora, konsoliduju podaci iz glavnih knjiga direktnih i indirektnih korisnika pokrajinskog budžeta na osnovu obrazaca završnih računa i izrađuje konsolidovani završni račun budžeta AP Vojvodine. Arhivira se računovodstvena dokumentacija i obavlјaju i drugi poslovi u skladu sa zakonima i drugim propisima. Sektor sarađuje sa finansijskim službama direktnih korisnika budžeta AP Vojvodine, a posredstvom njih i sa indirektnim budžetskim korisnicima iz njihove nadležnosti, ostvaruje neposrednu saradnju sa Upravom za trezor, Pravobranilaštvom AP Vojvodine, Službom za internu reviziju AP Vojvodine, Službom za budžetsku inspekciju AP Vojvodine i eksternom revizijom, Ministarstvom finansija, NBS, Upravom za javni dug, Komisijom za hartije od vrednosti, Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti, Agencijom za osiguranje depozita, poslovnim bankama i drugim pravnim licima koji se bave pre svega finansijskim poslovima.

U Sektoru za  poslove glavne knjige trezora uže unutrašnje jedinice su:

  1. Odelјenje za preventivnu kontrolu i odobravanje plaćanja,
  2. Odsek za upravlјanje finansijskim sredstvima i poslove u vezi sa zaduživanjem,
  3. Odelјenje za izveštavanje,
  4. Odelјenje za finansijsku operativu i obračun plata i
  5. Odelјenje za knjigovodstvo.