Pokrajinski sekretarijat za finansije

Зграда Покрајинске владе

Pokrajinski sekretarijat za finansije, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlјa poslove pokrajinske uprave u oblasti finansija i ekonomije, kao i poslove budžeta i trezora u skladu sa zakonom. 

Pokrajinski sekretarijat za finansije u skladu sa zakonom i Statutom obezbeđuje sredstva za finansiranje kapitalnih projekata od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Pokrajinski sekretarijat za finansije: vrši poslove fiskalne i makroekonomske analize; prati sistem javnih prihoda i javnih rashoda, kao i zakonsku regulativu kojom su oni uvedeni i po potrebi pokreće inicijativu za njihovu izmenu; prati naplatu javnih prihoda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i analizira fiskalni potencijal opština i gradova, te o tome izveštava Pokrajinsku vladu; prati i analizira položaj regiona na osnovu ekonomskih i drugih pokazatelјa, sarađuje s nadležnim republičkim, pokrajinskim, opštinskim i gradskim organima, organizacijama, ustanovama i institucijama radi realizacije ravnomernog regionalnog razvoja; učestvuje u međuregionalnoj saradnji i saradnji sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, s cilјem privlačenja stranih investicija, pribavlјanja donacija i drugih oblika razvojne pomoći i usklađuje aktivnosti s cilјem uspešnog korišćenja sredstava iz pretpristupnih, strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Pokrajinski sekretarijat za finansije vrši nadzor nad primenjivanjem odredaba Zakona o javnoj svojini i na osnovu njega donetih podzakonskih propisa o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za finansije priprema akte za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u okviru svoje nadležnosti i obavlјa i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisima.