Буџетска инспекција

КОНТРОЛНА ЛИСТА
за контролу субјеката из чл. 84. и 85. Закона о буџетском систему

Функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекцију аутономне покрајине и службе за буџетску инспекцију локалне самоуправе јесте контрола примене закона у области материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из чл. 84. и 85. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15), а прописана је одредбама члана 86. истог закона.

Обавеза израде контролне листе прописана одредбама члана 14. ст. 1. и 4. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РСˮ, број 36/15).