Сектор за послове консолидованог рачуна трезора

У  Сектору за послове консолидованог рачуна трезора обављају се материјално – финансијски и студијско-аналитички послови из области финансијског планирања који обухватају: пројекцију и праћење прилива на консолидовани рачун трезора (у даљем тексту: КРТ) и квота за преузимање обавеза и плаћање; одобравање распореда планираних апропријација директног буџетског корисника појединачно на индиректне буџетске кориснике из његове надлежнсти; обављају се послови управљања средствима на КРТ-а који подразумевају управљање ликвидношћу, управљање финансијским средствима и инвестирање, односно пласирање слободних новчаних средстава на финансијском тржишту новца као и послови у вези са  дугом који подразумевају: припрему захтева за мишљење надлежног министарства у вези са задуживањем, припрему са службом за правне послове  аката о задуживању, управљање примањима од задуживања и вођење евиденције о дугу, припрему налога за отплату ануитета и израду извештаја о стању дуга за укључивање у кварталне и годишњи финансијски извештај; обављају се послови превентивне  контроле расхода и одобравања плаћања који обухватају: управљање процесима одобравања преузимања обавеза и превентивну контролу захтева за плаћање у смислу усаглашености са апропријацијама одобреним актом о буџету и усвојеним  финансијским планом директних буџетских корисника. Прати се кретање масе зарада у јавним предузећима на нивоу трезора АП Војводине и достављају извештаји надлежном министарству; у Сектору се припрема поступак за избор најповољнијих понуда за пласирање односно инвестирање средстава и припремају нацрти уговора у вези са тим пласирањем,  спроводи поступак  пласирања, односно инвестирања слободних новчаних средстава код пословних банака и о томе израђују извештаји. У сектору се обављају послови надзора над измиривањем обавеза буџетских корисника у комерцијалним трансакцијама, прати набавка и отуђење финансијске имовине. Oбављају се послови  буџетског рачуноводства и извештавања који обухватају: обраду плаћања и рачуноводствено евидентирање главне књиге трезора, односно по систему двојног књиговодства систематско обухватање стања и евидентирање промена на имовини, обавезама, капиталу, приходима и расходима. У сектору се синтетизују и консолидују подаци из главних књига директних и индиректних корисника покрајинског буџета на основу образаца периодичних извештаја и завршних рачуна и израђују консолидовани периодични извештаји  и консолидовани завршни рачун буџета АП Војводине и израђују периодични и годишњи извештаји о извршењу буџета АП Војводине; према потребама израђују се извештаји за потребе Покрајинске владе као и други законом  и другим актима прописани извештаји. У Сектору се обављају информатички послови пројектовања и израде информационог система, припрема, одржавање и развој програмских апликација неопходних за аутоматизацију послова планирања и извршења буџета; послови оспособљавања и обучавања запослених у Секретаријату и финансијским службама  директних буџетских корисника за рад на апликацијама развијеним у Секретаријату и одржава рачунарска опрема на коришћењу у Секретаријату. Сектор сарађује са финансијским службама директних корисника буџета АП Војводине, а посредством њих и са индиректним буџетским корисницима из њихове надлежности, остварује непосредну сарадњу са Управом за трезор, Службом за интерну ревизију, буџетском инспекцијом и екстерном ревизијом.

У Сектору за  послове консолидованог рачуна трезора уже унутрашње јединице су:

  • Одељење за превентивну контролу и одобравање плаћања,
  • Одсек за управљање финансијским средствима и послове у вези са задуживањем,
  • Одељење за извештавање, и
  • Група за израду и одржавање информационог система.