Pokrajinski sekretarijat za finansije

21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

telefon 021/487-4345

telefaks 021/456-581

e-mail: psfkabinet@vojvodina.gov.rs


Pokrajinski sekretarijat za finansije

Pokrajinski sekretarijat za finansije, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti finansija i ekonomije, kao i poslove budžeta i trezora u skladu sa zakonom.
Pokrajinski sekretarijat za finansije: vrši poslove fiskalne i makroekonomske analize; prati sistem javnih prihoda i javnih rashoda, kao i zakonsku regulativu kojom su oni uvedeni i po potrebi pokreće inicijativu za njihovu izmenu; prati naplatu javnih prihoda na teritoriji AP Vojvodine i analizira fiskalni potencijal opština i gradova i o tome izveštava Pokrajinsku vladu; prati analizira položaj regiona na osnovu ekonomskih i drugih pokazatelja, sarađuje sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i s regionalnim razvojnim agencijama; učestvuje u međuregionalnoj saradnji i saradnji sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, s ciljem privlačenja stranih investicija, pribavljanja donacija i drugih oblika razvojne pomoći i usklađuje aktivnosti u oblasti obezbeđivanja, korišćenja i praćenja realizacije investicija i drugih oblika pomoći.
Pokrajinski sekretarijat za finansije vrši budžetsku inspekcijsku kontrolu zakonitog i namenskog trošenja sredstava budžeta AP Vojvodine; kontroliše primene zakona u oblasti materijalnog finansijskog poslovanja i namenskog zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata određenih zakonom kojima se uređuje budžetski sistem. Pokrajinski sekretarijat za finansije priprema akte za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u okviru svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisima.


Pokrajinski sekretar za finansije

Zoran Radoman

 

Rođen je 12.02.1954. godine u Subotici. Diplomirani je ekonomista - poslovnopravnog smera.

Od 2004. godine obavlja poslove direktora Regionalnog centra Novi Sad, kao organizacionog dela Poreske uprave.

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj dodeljuje mu priznanje reformatora godine 2010. godine.

2012. godine je bio dobitnik je priznanja "Kapetan Miša Anastasijević" za visoke domete funkcionisanja poreskog sistema.