Pokrajinski sekretarijat za finansije

21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

telefon 021/487-4345

telefaks 021/456-581

e-mail: psfkabinet@vojvodina.gov.rs


Pokrajinski sekretarijat za finansije

Pokrajinski sekretarijat za finansije, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti finansija i ekonomije, kao i poslove budžeta i trezora u skladu sa zakonom.
Pokrajinski sekretarijat za finansije: vrši poslove fiskalne i makroekonomske analize; prati sistem javnih prihoda i javnih rashoda, kao i zakonsku regulativu kojom su oni uvedeni i po potrebi pokreće inicijativu za njihovu izmenu; prati naplatu javnih prihoda na teritoriji AP Vojvodine i analizira fiskalni potencijal opština i gradova i o tome izveštava Pokrajinsku vladu; prati analizira položaj regiona na osnovu ekonomskih i drugih pokazatelja, sarađuje sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i s regionalnim razvojnim agencijama; učestvuje u međuregionalnoj saradnji i saradnji sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, s ciljem privlačenja stranih investicija, pribavljanja donacija i drugih oblika razvojne pomoći i usklađuje aktivnosti u oblasti obezbeđivanja, korišćenja i praćenja realizacije investicija i drugih oblika pomoći.
Pokrajinski sekretarijat za finansije vrši budžetsku inspekcijsku kontrolu zakonitog i namenskog trošenja sredstava budžeta AP Vojvodine; kontroliše primene zakona u oblasti materijalnog finansijskog poslovanja i namenskog zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata određenih zakonom kojima se uređuje budžetski sistem. Pokrajinski sekretarijat za finansije priprema akte za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u okviru svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisima.


Pokrajinski sekretar za finansije

Smiljka Jovanović

 

Rođena je u Erdeviku, opština Šid.

Završila je Ekonomski fakultet u Subotici i Specijalističke studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, na Katedri za javne finansije.

Radila je u oblasti bankarstva, osiguranja, kontrole poreza. Poseduje više sertifikata iz oblasti računovodstva i revizije.

Na mesto pokrajinskog sekretara za finansije došla je iz Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, gde je radila na poslovima kontrole usklađenosti poslovanja i sprečavanja pranja novca.